Принципи и етични насоки

НАШАТА ВЯРА

Ние вярваме, че всички деца по света са важни - и че техните права, както е предвидено в Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г., трябва да бъдат уважени, така че децата да могат да развият пълния си потенциал.

НАШИТЕ ПРИНЦИПИ И ЕТИКА

За да допринесем за реализиранено на убежденията ни, ние сме разработили свои принципи и етични насоки за начина, по който работим в Портала за закрила на детето с партньори, общности, деца и семейства и други заинтересовани страни. Надяваме се, че тези, които се присъединят към нашата общност също са в състояние да приемат тези насоки и те ще подкрепят тяхната работа.

• Уважение и отстояване на правата на децата и гарантиране, че най-добрия интерес на детето е основният акцент във всички действия и решения.

• Гарантиране, че сме приобщаващи и недискриминационни, справедливи и честни, от гледна точка на оценяване и зачитане на всички, както като индивиди, така и по отношение на техните възгледи и становища и създаване на възможности за участие.

• Отношение към всички с достойнство и уважение - включително към колегите професионалисти.

• Насърчаване на смислено и активно участие на всички, които работят в сектора за закрила на детето, както и на децата, семействата и общностите, засегнати от взетите решения.

Освен това, ние:

• Признаваме правото на децата на закрила и гарантираме, че можем да направим всичко възможно, за да защитим децата, в съответствие с действащите правни възможности.

• Признаваме важността на семейството и общностите в живота на децата и винаги ще се застъпваме за решения, касаещи децата, които да гарантират, че те са в състояние да останат в рамките на семейството си или в контакт със значими възрастни, когато това е безопасно.

• Осъзнавайки, че никоя агенция няма "отговори" на всички въпроси, свързани със закрилата на детето, насърчаваме съвместната работа и партньорство с други организации за улесняване на добрите резултати за децата. Това включва и идентифицирането на това къде остава отговорността за закрила на детето.

• Насърчаване на модели, теории и интервенции, които, доколкото е възможно, са показали, че са ефективни (т.е. практика, основана на доказателства).

• Приемаме, че работата по закрила на детето е трудна и взискателна и се застъпваме  за подходяща супервизия и обучение на работещите в сектора за закрила на детето.

• Подържане на изискването, тези които работят с деца, да бъдат отговорни за действията си. Това включва поддържането на подходящи професионални граници.

• Насърчаване работата от перспективата на силните страни,  която признава, че децата, семействата и общностите имат умения и способности, които могат да бъдат доразвити, за да им се помогне да намерят решения / да се допринесе сами да намерят  решения на проблемите си.

• Насърчаване развитието на собствените способности на децата  да се самозапазват и повишаване на устойчивостта им, като не забравяме, че крайната отговорност за закрилата на децата се носи от възрастните.

• Поддържане на поверителност, запазване на всякаква чувствителна лична информация и  споделянето и само при необходимост (например в случай, когато детето се нуждае от защита).

• Гарантираме, че професионалистите, работещи с / наети от Порталът за закрила на детето са квалифицирани и способни да изпълняват своите отговорности по подходящ начин.

• Работим по прозрачен начин, на ясно сме с нашата работа и как да я вършим и търсим обратна връзка от потребители и бенефициенти за това как можем да подобрим нашите услуги.

В случай на оплакване за всеки аспект от работата на Портала за закрила на детето, моля свържете се първоинстанционно със Сандрин Констант. Всички жалби ще бъдат взети на сериозно и ще бъде дадена обратна връзка за резултата.

 

 

Проектът е финансиран от: