Работа в ЦНСТ за деца с увреждания

You need to login in to ChildHub before you can join this discussion. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Какъв случай ще се разглежда?

По време на дискусията ще се обсъжда функционирането на ЦНСТ за деца с увреждания. Ще се работи върху структурата и динамиката на екипа, върху разпределението на отговорностите в екипа така, че да се осигури опгимално качество на услугата.

Кой ще е основният експерт?

В дискусията ще вземат участие Симеон Тодоров (психолог с опит в консултирането на екипи в процеса на деинституционализация) и Радостина Антонова (психолог с опит в работата с младежи в риск). 

Date and time for case discussion: 
06 Дек. 2016 - 9:00am
How to join the case discussion: 

Къде ще се проведе дискусията?

Дискусията ще се проведе оф-лайн като част от обучение на представители на ЦНСТ за деца и младежи с увреждания от гр. Бяла Слатина. 

Кой може да участва?

Специалисти от града, предварително заявили участие в обучението.

Как да се включите?

Изпратете заявка за участие в обучението на e-mail: radostina@knowhowcentre.org.

За повече информация:

Радостина Антонова

radostina@knowhowcentre.org

Learning points: 

Какво ще научите?

По време на обучението и дискусията по случай ще можете да:

Надградите знания и умения относно работа с деца с увреждания и младежи с девиантно поведение;
Участвате в процес на изграждане на екип и изграждане дейността на Център за настаняване от семеен тип;
Повишите знанията си относно приложението на теория на привързаността в практиката.

You need to login in to ChildHub before you can join this discussion. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Suggest a case to discuss

Проектът е финансиран от: