Настоящияг курс за електронно обучение е създаден, за да подпомогне специалистите по закрила на детето да насочат непълнолетните правонарушители от съдебните производства, като предоставят преглед на алтернативните методи и инструменти.

В този курс ще обсъдим защо отклоняването (diversion) - стратегия, която включва насочване на деца в конфликт със закона извън съдебните производства - често е най-добрият начин за справяне с непълнолетните нарушители, тъй като насочването им извън затвора може да бъде от полза както за младите хора, така и за обществото. Отклонението също е по-скоро в съответствие с правата на децата в международното право.

Ще разгледаме различните видове отклоняване, как да идентифицираме най-подходящия вид отклонение, който да използваме във всеки конкретен случай, както и някои техники за комуникация, които са полезни при работа с непълнолетни.

Основни теми:

• какво е отклонение, неговата цел и ползи

• Психология на непълнолетните: как психическото развитие на непълнолетния влияе върху вземането на решения и способността му да разбира съдебни процедури, фактори, които могат да увеличат риска на непълнолетен да влезе в конфликт със закона

• кога и как да се използва отклонение, различни методи за отклоняване

• комуникационни техники за общуване с уважение и ефективно с непълнолетните относно отклоняването, техните правни обстоятелства и свързани с тях проблеми и мотивиране към промяна чрез използване на техники от мотивационно интервюиране.

Целева аудитория:

  • специалисти по закрила на детето
  • професионалисти, работещи с деца в конфликт със закона
  • студенти и бъдещи специалисти в областта на закрилата на децата и детското правосъдие

Завършването на този самостоятелен курс отнема около 2 часа и се състои от четене, казус, самооценка, сценарий, бързи тестове, рефлексия, ключови дейности за извеждане. След завършване се предлага Сертификат за успешно завършен курс.


Курсът е част от проекта „Алтернативни начини за работа с младежи“ (Alternative Ways to Address Youth AWAY), който има за цел да повиши осведомеността относно отклоняването, възстановителен метод в детското правосъдие. Проектът е реализиран през 2017-2018 г. от 7 организации в Европейския съюз: „Смел телефон“ (Хърватия), „Международна отбрана за децата“ (Белгия), Международна обсерватория за младежко правосъдие (Белгия), Програма за развитие на съдебната система (България), Terre des Hommes Helvetia (Румъния) и Глобалната мрежа за право от обществен интерес (PILNET) (Унгария) под координацията на Регионалното бюро Terre des Hommes за ЦИЕ (ръководител на проекта, Унгария). Проектът е финансиран от програмата REC на Европейската комисия. За повече информация, моля, посетете https://justice.childhub.org.

Childhub Academy Course ID
64
 АЛТЕРНАТИВНИ НАЧИНИ ЗА РАБОТА С МЛАДЕЖИ
Oрганизация
Platform
ChildHub Academy
Type of learning
Level of learning

To enrol and take courses in the Childhub Academy you need to be logged in to Childhub.

Childhub

Може да ти хареса ...

0
22
За уебинара: Този уебинар ще представи находките на PRO-JUS проект "Процесуалните права на непълнолетни, заподозрени или обвинени в наказателното производство в ЕС", който е създаден, за да се гарантира достъпа до справедлив процес на чуждестранните…
yes
0
61
Системите за правосъдие на непълнолетни и малолетни в неравностойно положение в Европа са претърпели значителни промени през последните 20 години, особено тези в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Тези правни и структурни промени се отнасят до…
yes
0
29
Всяка година повече от половин милион деца в Европа влизат в контакт със закона. За да им помогне да разберат съдебните производства и своите права, Terre des hommes (Tdh) разработи заедно с млади хора StoryLab - новаторска мобилна игра, която…
yes
0
256
YouCreate е инициатива на Terre des hommes, проектирана и осъществена в партньорство с Международния Институт по правата на детето и детското развитие. YouCreate е проект, основан на метода на изследване чрез действие (англ. Participatory Action…
0
26
Изследователските констатации от проекта "Процесуални права на субекти, които са подозирани или обвинени в Европейския съюз" (PRO-JUS) са представени в изданието от юли 2017 г. на Хроника на Международната асоциация на младите и семейни съдии и…
yes
0
208
Миграцията може да бъде дълбоко травматично преживяване. Много хора изминават хиляди километри в опасни и нездравословни условия, с ограничен достъп до храна, подслон или медицинска помощ. С растежа на уязвимостта в следствие на миграционен опит,…
yes
0
10
  Конференцията ще се проведе в Тирана (Албания) на 5-6 декември. На конференцията ще присъстват 50 експерта по закрила на детето, представители на властта и академици от 9 държави. Будапеща, 23 ноември 2017 г. - Третата годишна регионална…
yes
0
72
Terre des hommes Албания проведе проучване на тема „Мерките за закрила на децата под възрастта на криминалната отговорност, които са в конфликт със закона в Албания” в рамките на проект „Укрепването на системата за закрила на детето за деца в…
yes
0
62
За уебинара: Какво поражда насилствен екстремизъм сред децата и младежите и какво правят практикуващите в сферата на закрила на детето по отношение на това?   Childhub ще бъде домакин на уебинар за представяне на резултатите от изследователско…
yes
0
35
Terre des hommes Молдова работи с институции за образование, закрила на детето и правосъдие и професионалисти за предотвратяване на младежката престъпност и подпомагане на деца в конфликт със закона. Нашата цел е да изградим ефективни и устойчиви…
yes
0
20
През 2016 г. Албания стартира цялостен процес на реформи в областта на правосъдието, за да се справи с недостатъците в съдебната система, както и да подобри и приведе в съответствие с международните стандарти съществуващото законодателство за…
yes
0
285
Бихме искали да поканим академици и практици в областта на наказателното правосъдие, правата на детето и правната помощ да присъстват на конференцията „Правна помощ за деца в наказателно производство: подходяща за деца правна помощ на фокус“ (Legal…
yes
0
314
 Добре дошли в този ChildHub онлайн курс, който предлага възможност за обучение по темата свързана с детско участие и тяхното участие в процеса на вземане на решения като ключов принцип на добри практики, гарантиращи безопасност и достъп до най-…
0
13
Terre des hommes търси да назначи консултант към проект „Портал за закрила на децата за Югоизточна Европа (ChildHub)“. ChildHub е регионална инициатива, която насърчава непрекъснатото усъвършенстване на практиките и политиките за закрила на детето в…
yes
0
48
Относно уебинара Този уебинар е организиран като част от проекта BRIDGE - „Изграждане на взаимоотношения чрез иновативно развитие на информираността относно базираното на пола насилие (GBV) в Европа“, регионален проект, реализиран под ръководството…