"Ако през целия си живот се учим, че насилието е нещо нормално, до 20-годишна възраст [ние] няма да виждаме проблем в това." (Млад участник от Хърватия)

Социалните норми, влияещи на насилието в училищата, неговите форми и разпространение са недостатъчно проучени в Югоизточна Европа. За да допринесе за подобряване на доказателствата, през 2020 г. Мрежа за закрила на детето ChildHub стартира регионална изследователска инициатива в Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Косово, Молдова, Румъния и Сърбия. Методологията за изследване, разработена от Международния институт за правата и развитието на детето, приветства много участници и изследва формите на насилие, което децата изпитват в и около училищата, неговото разпространение и социалните норми, които му влияят. Деца обсъдиха също така и фактори за устойчивост срещу насилието. Това изследване е проведено въпреки пандемията на COVID-19: изследователите са работили около затваряне на училища, блокировки и т.н., за да говорят с деца и да обсъждат тези проблеми в безопасна среда.

По време на това полудневно събитие, представихме основните констатации от това мащабно начинание чрез онлайн конференция. Всички оратори следват формата на TED дискусиите, т.е. говорят на публиката максимум 15 минути, за своите констатации. Имаше три сесии от 3 презентации, последвани от въпроси и отговори.

Предоставяме записи от конференцията по-долу в следния ред:

  1. Kathleen Manion (IICRD): Преглед на методите за изследване и всеобхватни констатации (Overview of the research methods and overarching findings)
  2. Tatjana Lazor Obradovic & Slavica Milojevic (Сърбия): Значението на доверието в институциите по отношение на превенцията и защитата на децата от насилие (Importance of trust in institutions in regard to prevention and protection of children from violence)
  3. Daniela Terzi-Barbarosie (Молдова): Фактори подържащи половите и социални норми, свързани с насилието в детството (Maintainers of gender and social norms related to violence in childhood - на румънски език)
  4. Marina Trbus (Хърватия): На какво може да ни научи безпомощността за службата в сектора на закрила на детето? (What can helplessness teach us about Child Protection Service?)
  5. Антоанета Матеева (България): Пандемия - цифрово пространство - изследователска среда без насилие: Как пандемичната обстановка повлия на етиката на това изследване? (Pandemic – digital space – non-violent research environment: How the pandemic situation affected the ethics of this study?)
  6. Bujar Gallopeni (Косово): Как нашата система защитава децата. Презентация за и размисъл над защитните механизми от многостепенна гледна точка (семейство, общност, органи и механизми). (How our system protects children. Present and reflect on the protection mechanisms from multilevel perspective (family, community, authorities, and mechanisms)).
  7. Irina Costache (Румъния): Детския глас е от значение: молба за участие на децата в справянето с насилието срещу деца в училищата (Children’s Voices Matter: A Plea for Children’s Participation in Tackling VAC in Schools)
  8. Dr. Ivana Zecevic (Босна и Херцеговина): Насилието от гледна точка на деца от маргинализирани групи (Violence from the perspective of children from marginalized groups)
  9. Izela Tahsini (Албания): Вредни социални и полови норми
  10. Сесия с въпроси и отговори

Childhub

Може да ти хареса ...

yes
0
6315
„Ако в детска възраст ни учат, че насилието е приемливо, когато станем на 20 г. то няма да представлява проблем за нас“ (млад участник от Хърватия) Социалните норми, влияещи на насилието в училищата, неговите форми и разпространение са…
0
112
Като част от проект REVIS - „Реагиране на насилието сред деца в училищата и други непосредствени места“ (англ. „Responding to Violence against children in Schools and adjacent settings) – се проведе обучение за обучители, организирано от…
0
16
На 8 юли 2021г. бяха представени данни от наскоро проведено изследване на насилието между деца в училищна среда. Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца беше поканен през 2020г. от Мрежа за закрила на детето в Югоизточна Европа да се включи със…
yes
0
1058
Насилието сред децата се счита за един от основните въпроси, влияещи върху оптималното детско развитие и образование. Тъй като това явление е широко разпространено във всички страни от Югоизточна Европа, важно е да се разберат задълбочено факторите…
yes
0
158
Създадено по проект „Реагиране на насилието сред деца в училищата и други непосредствени места“ (англ. „Responding to Violence against children in Schools and adjacent settings" - REVIS), новото е-обучение се стреми да подготви учители и обучители,…
yes
0
71
През 2011 г. УНИЦЕФ и ЕС влязоха ново партньорство за целите на управлението на проект “Защита на децата от насилие в Югоизточна Европа” (Protecting Children from Violence in South East Europe). Първоначално четири страни попадат в обсега на проекта…
0
20
През последните няколко години европейските държави бяха една от основните дестинации за стотици хиляди хора, изправени пред влошените условия на живот в техните родни страни, поради война и конфликти, които създават постоянна несигурност и…
yes
0
578
Terre des hommes търси квалифициран оценител на държава (Counry Evaluator), който да проведе проучване за въздействието на ChildHub между 2015-2022 г. в Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Косово, Молдова, Румъния и Сърбия – вижте…
yes
0
14
  Конференцията ще се проведе в Тирана (Албания) на 5-6 декември. На конференцията ще присъстват 50 експерта по закрила на детето, представители на властта и академици от 9 държави. Будапеща, 23 ноември 2017 г. - Третата годишна регионална…
yes
0
626
  UNICEF е изследвал резултатите от множество програми за превенция на насилието и интервенционни програми по целия свят и идентифицира шест стратегии, които показват, че са високо ефективни. Проектите за интервенция и отговор, очертани в този…
yes
0
331
Как е възможна превенцията и какъв е адекватният отговор на  насилието в училище? Основната цел на проект REVIS  е  предотвратяване и отговор на насилието между връстници  като създава възможности за децата да осмислят причините, които водят до…
yes
0
132
В сътрудничество със Съвета на Европа и правителството на Норвегия, през 2012 г. УНИЦЕФ изготви доклад с подробна информация за разпространението на насилието в училищата от глобална гледна точка. Докладът предлага няколко практически препоръки към…
yes
0
141
Като част от проект “Спиране на насилието над задържани деца” (Ending Violence Against Children in Custody) Английският Алинас за Детски Права (Children’s Rights Alliance for England - CRAE) си партнира с пет организации, работещи в сферата на…
0
8
Будапеща, 11 декември 2017 г. – „Необходими са иновативни подходи и ангажимент от страна на политиците с цел подобряване на механизмите за качество в областта на закрила на детето, заключиха участниците в третата годишна регионална конференция на…
0
36
Мрежа за закрила на детето в Югоизточна Европа и Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ ви канят на он-лайн семинар на 8.7.2021 г. на тема: „Насилието в училище – какво децата и младежите в България казват и правят за преодоляването му…