Проведена среща на ресурсни лица по проект Child Protection Hub

27 Апр. 2016
Source: 
Know-How Centre

На 28 март в София се проведе среща на ресурсните лица по проект Child Protection Hub. На събитието присъстваха 20 души, социални работници и професионалисти, представители на услуги в общността, отдели за закрила на детето, партньорски организации. 

Представени бяха резултатите от базисното изследване на потребностите от обучение на специалистите работещи в социалната сфера в страната и региона. Изследователския екип, Наталия и Стоян Михайлови, очертаха основните предизвикателства пред образователната система и отправиха препоръки за преодоляването им. 

Под формата на обсъждане на случай, участниците в срещата посочиха практическите трудности, които срещат професионалистите в ежедневната си работа и определиха сфери на компетентности, нуждаещи се от незабавна подкрепа. Обсъдени бяха възможности и стъпки за оказване на такава.

Участниците оцениха високо, ползата от проведеното събитие и подчертаха необходимосста от регулярно осигуряване на подобно пространство за диалог и обмен на знания и опит.

 

Проектът е финансиран от: