Две методологии за работа с деца, напускащи резидентна грижа

Методологии от практиката в 25 резидентни услуги

детайли

Дата:  26 Февр. 2020 Author:  Know-How Centre for Alternative Care for Children, New Bulgarian University Издател:  Know-How Centre for Alternative Care for Children Тип публикация:  Guide / Guidelines / Principle

„Да изпълним /не/възможните мечти“, финансиран по JUST/2017/ACTION GRANTS, създаде нови методологии за работа с деца, напускащи резидентна грижа. Като част от НБУ, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца поставя като една от водещите цели в своята работа да развива професионализма в помагащите професии, да прави връзката между академичното знание и практиката и да подпомага развитието им. Такива са и целите на проект „Да изпълним не/възможните мечти“: 

  • Да се изгради капацитет и умения у професионалистите за работа  с деца, лишени от родителски грижи и деца мигранти, които да помогнат на младия човек да направи своя „Личен проект за живота след напускане на държавната грижа“ 
  • Да бъде създаден модел на подкрепяща мрежа за деца и младежи, напускащи институциите в трите важни за младия човек сфери- образование, заетост и подкрепящи социални услуги. 

Основен инструмент за промяна на качеството в работата на услугите са методологиите, които екипът на НХЦ създаде: Методология за обучение на специалисти за подпомагане на младежите в процеса на създаване на Личен проект за живота след напускане на държавната грижа и Методология за обучение на специалисти за прилагане на методи за справяне с враждебна или рискова среда за младежите, напускащи държавната грижа.

Първата методология дава познания, свързани с изграждане на идентичност; придобиване на самостоятелност и необходима подкрепа в периода на преход към възрастност; познания, свързани с това какво представлява личния проект и как да го постигнем с децата и младежите. Помага за трениране на умения и прилагане на подход, основан на силните страни и подход на личностно центрирано планиране.

Втората методология е организирана около четири  въпроса, по които децата мислят, докато създават своите лични проекти за живота: Кои са видовете среди; кои са рисковете, които тези среди крият и какви са стратегиите за справяне с тях; кои са възможностите на тези среди и как да ги използвам? Какви са възможностите и рисковете в мен при реализирането на моя проект?

Методологиите са приложени в практиката на 25 резидентни услуги за деца и показват добри резултати, които са свързани от една страна с подобряване на уменията за работа и общуване на специалистите и от друга страна с получаване на повече знания, социални умения и промяна на нагласите у младежите за планиране на живота след напускане на държавната грижа. Можете да откриете документите прикачени към тази статия или на страницата на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца.

Total number of pages: 
176
Country(s) this content is relevant to: 
България

Проектът е финансиран от: