Менторство - методологическа рамка на проекта MINT

детайли

Дата:  01 Апр. 2019 Издател:  Terre des Hommes as part of the MINT project Тип публикация:  Guide / Guidelines / Principle

Децата и младежите мигранти са особено уязвими към социалното изключване. Чрез проекта MINT Terre des hommes и нейните партньори имат за цел да дадат възможност на децата-бежанци и мигранти, както и на европейските младежи, да се включат в нови дейности за интеграция. Като част от този проект, финансиран от ЕС, партньорството ще работи в Румъния, Полша, Чешката република и Словения за подпомагане и улесняване на интеграцията на децата, за засилване на социалните отношения и за овластяване на местната младеж и децата, граждани на трети страни (ГТС).

Работа ще се основава на новаторска и възпроизводима програма за наставничество, основана на добри практики и тествани модели. Наставничеството се оказа ефективен начин за споделяне на знания, повишаване на социалните и емоционални умения на децата и насърчаване на интеграцията, като дава на младите хора инструментите и подкрепата, от които се нуждаят чрез структурирана програма. По време на проекта MINT наскоро пристигналите деца ще бъдат свързани с младежки доброволци, които ще могат да предоставят на децата подкрепа, съвети и приятелство, за да улеснят тяхната интеграция.

Ръководството пред вас служи като методологическа рамка за менторски дейности, които ще се осъществяват в рамките на проекта MINT. Целта на тази методологична рамка за менторство е да даде информация за дизайна на наставническия компонент на програмата. По време на проекта, тази рамка ще бъде тествана, адаптирана и допълнена, ако е необходимо.

Разгледайте документа, за да научите:

  • За менторството
  • Как да проектираме наставническа програма
  • Как да приложим наставничеството на практика
  • Относно съответните междусекторни съображения
  • Получете полезни връзки и примерни формуляри
Прикачените файлове: 
Total number of pages: 
59
Series this is part of: 
Country(s) this content is relevant to: 
Югоизточна Европа
TDH program this relates to:  Child migration

Проектът е финансиран от: