Стимулиране на участието на бащата от Линда Бланчман (изд.), 2009.

детайли

Дата:  22 Ян. 2016 Автор:  Ana Popovic Тип публикация:  Newsletter / Review / Bulletin

Това проучване, проведено от Националния ресурсен център за помощ на изоставени бебета в Бъркли (Калифорния) има за цел да промени преобладаващата практика в работата по закрила на детето, в която социалните работници изключват бащите от услугите, поради отрицателното възприемане на фигурата на баща. Това изследване се състои от осем кратки статии, които обсъждат различни ситуации, в които е необходимо да се работи с бащите в полза както на детето, така и на родителите.

1. Първата статия обсъжда работата с бащите на бебета, изложени на вредни субстанции през перинаталния период и след това. Заявява се, че е от съществено значение, за да се ангажират бащите в услуги и да се подпомагат родителите в управлението на конфликти, които често се изострят от употребата на наркотични вещества. Освен това за бащите, които са поели родителски отговорности, поради употреба на наркотици от майката е необходима ранна интервенция.
2. Втората статия разглежда обещаващи интервенции за укрепване на отношенията между бащите  чужденци и техните деца. Изследването подчертава необходимостта от подобряване на практиките за участието на бащите  чужденци, като например "да се обръща  внимание на първия контакт свързан пола" и използването на "намеса, фокусирана върху разговора, воден от връстници" с цел положително влияние върху безопасността на децата и благосъстоянието, както и подобряването на услугите и политиките за благосъстоянието на децата.

3. Третата статия адресира бащинския капацитет на лишените  отсвобода, въз основа на изследване, проведено в рамките на контекста на САЩ. Заключенията са, че у тези потребители липсват родителски умения, което се дължи на тяхната семейна среда.  Въпреки това, те демонстрират желание да се свържат отново с децата си. В този случай, реинтеграцията на бащите в живота на техните деца може да се постигне чрез мотивационни техники за интервюиране и родителски класове.

4. Четвъртата статия за бащинството и възстановяването предлага начини за подпомагане на бивши наркомани в процеса на възстановяване и повторно свързване с техните деца. Бащите трябва да бъдат насърчавани да търсят подкрепа от други бащи в същото състояние и да се ангажират в индивидуална и групова терапия. Нещо повече, трябва да бъдат предвидени и препоръчани поведенчески и родителски курсове и трейнинги.

5. Петата статия обсъжда Проект Бащинство: Бащите като решение. Заключенията, получени от изследването в рамките на този проект са, че много хора са готови да участват в отглеждането на децата си, но често са възпрепятствани да го правят ефективно  от лошите социални и икономически условия, негативни културни и правни пристрастия, както и предизвикателствата, произтичащи от житейския им опит. Проект Бащинство подкрепя и дава възможност на бащите, като ги насърчава да отговорят на основните въпроси, свързани с живота им, които могат да включват злоупотреба с наркотични вещества,  провали във взаимоотношенията  или лични истории за злоупотреба и / или пренебрегване от тяхното детство. По този начин бащите могат да изградят своите родителски умения и да започнат да играят важна роля в подкрепа на децата си и за тяхното здравословно, емоционално, когнитивно и физическо развитие.

6. Шестата статия разглежда въпроса за самотни бащи вследствие на смъртта на майката. Тази статия е написана от гледна точка на терапевта и обсъжда първите осем месеца на терапевтична работа в рамките на Семеен център (Калифорния)  с двама клиенти, които са претърпели загуба на своята съпруга. Статията се фокусира върху психо-динамичната работа, както и водене на случай по време на период на криза, която служи като опора за бащите в процеса на управление на емоционалните им нужди и се движи към разработването на нова структура на семейството.

7. Седмата статия представя и анализира данните, получени по време на изследвания на бащи в риск от депресия след смъртта на едното  дете в семейството. Извличайки  данни от въпросници, попълнени от бащите, които са преживели смърт на дете, тази статия  заключава, че поради факта, че бащите не се чувстват толкова удобно, колкото майките да разкриват своята скръб, тяхната депресия след смъртта на детето остава по-малко видима. Следователно, клиницистите, работещи с бащите, трябва да бъдат по-внимателни към по-малко очевидни симптоми на депресия и да осигуряват последващи оценки, допълнени с подходящи услуги.

8. Осмата (и последна) статия обсъжда групи за телефонна подкрепа за бащите родители на деца, заразени с ХИВ. Статията адресира въпроси, свързани с малкото известни данни  за психологическите преживявания на бащите, които се грижат за заразено дете. Освен това тя  обсъжда предимствата и ограниченията на телефонните  групи за подкрепа, интервенция, която е оценена в помощ на бащи в тази позиция.

Документът е изготвен от Ана Попович за Портал за закрила на детето за Югоизточна Европа, 2016.

Прикачените файлове: 
Topic(s): 
Language(s) of materials: 
английски
Country(s) this content is relevant to: 
Международни

Проектът е финансиран от: