Месечна дискусионната среща на НХЦ - „Семейно – ориентиран подход в социалната работа – професионални рефлексии“

Дата: 
12 Март 2020 - 4:00pm to 6:00pm
Speaker: 
Наталия Герасимова Христова – Михайлова
Стоян Михайлов
Organiser: 
Ноу-Хау Център за Алтернативни Грижи за Деца
Нов Български Университет
Location: 
Столична библиотека, зала „Виктория“
Type of event: 
Offline
Deadline for registration: 
12 Март 2020

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, организират нова дискусионна среща, на която ще се обсъдят основанията за въвеждане на семейно-ориентиран подход в социалната работа за подкрепа на семействата в риск. Ще се представят основните характеристики и принципи на подхода, както и резултати от емпирично проучване сред професионалисти по отношение на нагласи, разбиране, бариери и подкрепящи фактори за прилагане на семейно-ориентиран подход в социалните услуги.

Дискутанти на срещата ще бъдат Наталия Герасимова Христова и Стоян Михайлов.

Наталия Герасимова Христова – Михайлова е Магистър по Педагогика и Доктор по Социални дейности. Наталия има значителен практически опит в директна работа с деца и семейства в риск, в разработване и прилагане на ефективни модели на услуги за подкрепа на семейства в риск. Наталия има дългогодишен опит като национален и международен консултант, изследовател и оценител на проекти, програми и стратегии в областта на закрилата на децата, образованието, социалните и интегрирани услуги.

Стоян Михайлов е Магистър по социология от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Понастоящем е докторант във Философски факултет на СУ, катедра „Социология“. Управител на консултантска фирма Джънкшън България. Стоян има значителен опит като изследовател и оценител в областта на детското благосъстояние и деинституционализацията на грижата за деца. Интересите му са в областта на изследванията на уязвими групи, образованието и социалните услуги. 

Cтрана: 
България
Language(s) of materials: 
български

Проектът е финансиран от: