ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ COVID-19 [Infographic]

Αυτό το περιεχόμενο προτάθηκε από: 
Ημερομηνία δημοσίευσης: 
03 Jun 2020

Σε περιόδους κρίσης, η εξασφάλιση της προστασίας και της ευημερίας των ευάλωτων ομάδων, όπως είναι τα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες και οι οικογένειές τους, αναδεικνύεται σε βασική προτεραιότητα. Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μάλιστα, όπως αυτή της πρόσφατης πανδημίας της νόσου COVID-19, οι φορείς/υπηρεσίες καλούνται να τροποποιήσουν τις δράσεις τους κατάλληλα, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις αναδυόμενες ανάγκες των ευάλωτων ατόμων και των ομάδων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Terre des hommes Hellas, με την υποστήριξη της UNICEF, ανέπτυξε τα παρακάτω Ενημερωτικά Φυλλάδια τα οποία παρέχουν με σύντομο και συνεκτικό τρόπο οδηγίες για τους επαγγελματίες πρώτης γραμμής για α. να κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να διαχειριστούν και να αποτρέψουν το στρες, β. να διαχειριστούν καλύτερα τις υποθέσεις Παιδικής Προστασίας εν μέσω πανδημίας, γ. προσαρμόσουν αποτελεσματικά τις παρεμβάσεις Ψυχικής και Ψυχοκοινωνικής Υγείας εν μέσω COVID-19 και δ. να προσεγγίσουν τις Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες μέσα από το πρίσμα των νέων απαιτήσεων που θέτει η πανδημία.

Βρείτε στo τέλος του κειμένου τα Ενημερωτικά Φυλλάδια σε μορφή pdf, καθώς και μια σύντομη περιγραφή για το καθένα:

 

1. Ενημερωτικό Φυλλάδιο COVID-19: Αντιμετωπίζοντας το στρες

Πολλοί επαγγελματίες που εργάζονται με πρόσφυγες και μετανάστες καλούνται κατά την έξαρση της νόσου COVID-19 να συνδράμουν, μέσω παρεμβάσεων, στη διαχείριση μίας πρωτόγνωρης και κρίσιμης κατάστασης. Σε αυτή τη συνθήκη, η πιθανότητα για τους επαγγελματίες να βιώσουν έντονο στρες είναι αυξημένη. Ανάμεσα στους παράγοντες που ενδεχομένως πυροδοτούν περαιτέρω το στρες για τους τελευταίους είναι και η μείωση των κοινωνικών τους επαφών, η αύξηση του φόρτου εργασίας, η ανάγκη να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις, η αντιμετώπιση οικονομικών δυσκολιών, η διαχείριση δύσκολων περιστατικών, καθώς και η ύπαρξη ανησυχίας για την υγεία και την ευημερία των ίδιων των επαγγελματιών ή και των οικογενειών τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Terre des hommes Hellas, με την υποστήριξη της UNICEF, ανέπτυξε το Ενημερωτικό Φυλλάδιο με θέμα την «Αντιμετώπιση του στρες» εν μέσω COVID-19, στόχος του οποίου είναι να βοηθήσει τους επαγγελματίες πρώτης γραμμής να κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να διαχειριστούν και να αποτρέψουν το στρες, ώστε να είναι σε θέση να φροντίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και, έτσι, το εγγύτερο και ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

2. Ενημερωτικό Φυλλάδιο COVID-19: Διαχείριση Υποθέσεων Παιδικής Προστασίας

Η διαχείριση υποθέσεων παιδικής προστασίας είναι κατά κανόνα μία μακρόχρονη διαδικασία που προϋποθέτει τακτικές συναντήσεις με το παιδί, την οικογένεια, καθώς και με άλλους επαγγελματίες. Κατά την έξαρση της νόσου COVID-19, η δια ζώσης επαφή που προϋποθέτει η διαχείριση μίας υπόθεσης ενέχει αυξημένο ρίσκο για τους επωφελούμενους και τους επαγγελματίες πρώτης γραμμής. Για το λόγο αυτό, σε πολλές περιπτώσεις η διαχείριση υποθέσεων χρειάζεται να πραγματοποιείται εξ αποστάσεως, ώστε να μην υπονομευθεί η ασφάλεια κάποιου από τους εμπλεκόμενους. Πώς μπορεί όμως να αξιολογήσει ένας επαγγελματίας ποια από τις δύο προσεγγίσεις είναι καταλληλότερη για την εκάστοτε υπόθεσή του;

Προσεγγίζοντας το παραπάνω ερώτημα, η Terre des hommes Hellas, με την υποστήριξη της UNICEF, ανέπτυξε το Ενημερωτικό Φυλλάδιο με θέμα τη «Διαχείριση Υποθέσεων Παιδικής Προστασίας» εν μέσω COVID-19, στόχος του οποίου είναι να προτείνει στους διαχειριστές υποθέσεων και τους υπεύθυνους ομάδων Παιδικής Προστασίας κάποιους βασικούς άξονες σκέψης, καθώς και πρακτικές συμβουλές που μπορούν να εφαρμοστούν κατά τη διαχείριση υποθέσεων εν μέσω πανδημίας.

3. Ενημερωτικό Φυλλάδιο COVID-19: Ψυχική Υγεία και Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη

Εν μέσω της πανδημίας της νόσου COVID-19,  η διενέργεια παρεμβάσεων Ψυχικής Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης (ΨΥΨΚΥ) είναι απαραίτητη ώστε, σε επίπεδο πρόληψης, να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα ύπαρξης μακροπρόθεσμων συνεπειών στην ευημερία των κοινοτήτων, καθώς και για να αυξηθεί ικανότητα των ατόμων να διαχειρίζονται τις δυσκολίες που θέτει η τρέχουσα κατάσταση. Παράλληλα, οι παρεμβάσεις ΨΥΨΚΥ που σχεδιάζονται, χρειάζεται κάθε φορά να προσαρμόζονται κατάλληλα, ώστε να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των επιμέρους ατόμων και των κοινοτήτων.

Στο πλαίσιο της παραπάνω αναγκαιότητας, η Terre des hommes Hellas, με την υποστήριξη της UNICEF, ανέπτυξε το Ενημερωτικό Φυλλάδιο με θέμα τις «Παρεμβάσεις Ψυχικής Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης» εν μέσω COVID-19, στόχος του οποίου είναι να παρέχει στους επαγγελματίες πρώτης γραμμής, που υποστηρίζουν πρόσφυγες και μετανάστες, ορισμένες κατευθύνσεις για την προσαρμογή των παρεμβάσεων ΨΥΨΚΥ εν μέσω COVID-19, οι οποίες βασίζονται τις κατευθυντήριες οδηγίες της Μόνιμης Δι-υπηρεσιακής Επιτροπής για την ΨΥΨΚΥ (IASC).

4. Ενημερωτικό Φυλλάδιο COVID-19: Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες

Κατά την έξαρση της νόσου COVID-19, πολλοί άνθρωποι, και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν σε ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού ή όσοι επλήγησαν άμεσα από τον ιό, βιώνουν έντονα συναισθήματα όπως στρες, φόβο ή ακόμη και πανικό. Οι Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες (ΨΠΒ), όντας μία ανθρώπινη, ενθαρρυντική ανταπόκριση σε έναν συνάνθρωπο που υποφέρει και που μπορεί να χρειάζεται στήριξη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μία πρώτη απόκριση σε καταστάσεις όπως οι παραπάνω. Άμεσος στόχος των ΨΠΒ έχει να ανακουφιστούν -σε ένα πρώτο βαθμό- τα πληττόμενα άτομα. Μπορούν να εφαρμοστούν, τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και σε επίπεδο αντιμετώπισης, δια ζώσης ή και εξ αποστάσεως, από όλους τους επαγγελματίες πρώτης γραμμής που υποστηρίζουν πρόσφυγες και μετανάστες.

Η Terre des hommes Hellas, με την υποστήριξη της UNICEF, ανέπτυξε το Ενημερωτικό Φυλλάδιο με θέμα τις «Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες εξ αποστάσεως» εν μέσω COVID-19, στόχος του οποίου είναι να παρουσιάσει την προσέγγιση των Ψυχολογικών Πρώτων Βοηθειών σε γενικές γραμμές, αλλά και να προτείνει τρόπους που η προσέγγιση αυτή μπορεί να προσαρμοστεί για να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις που θέτει η πανδημία.

κάντε κλικ στην εικόνα για να μεγαλώσει: 
Γλώσσα: 
Ελληνικά

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από:

IOM OIM
DRC
EU

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Kεντρικό Γραφείο Terre des hommes Hellas
11631 Άγιος Αρτέμιος, Αθήνα
Μετεώρων 28
Ελλάδα

Τηλέφωνο: (+30) 210 7510007

Στείλτε μας e-mail

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΑΣ