Rinia në punë

Diskutim për sigurinë
This content was suggested by: 

details

Date of publication:  13 Apr 2017 Author:  ILO-IPEK MASHT Publisher:  MASHT

Ky modul është përgatitur për shfrytëzim në nivelin e mesëm të ulët - shkalla kurrikulare 4, në kuadër të lëndës Teknologjia për klasën e IX, për nivelin e mesëm të lartë - shkalla kurrikulare 5 - për shkollat profesionale, në kuadër të moduleve mësimore të praktikës profesionale (si njësi e veçantë modulare) dhe për nivelin e mesëm të lartë - shkalla kurrikulare 5 – për gjimnaze, në kuadër të fushës kurrikulare " Shoqëria dhe Mjedisi ".

Moduli “Rinia në punë: Diskutim për sigurinë” (Youth @ Work—Talking Safety Curriculum)  ka për bazë modulin e hartuar nga Instituti Kombëtar i Shteteve të Bashkuara për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë (US National Institute for Occupational Safety and Health-NIOSH) dhe është është përshtatur për përdorim në Kosovë nga grupi ndërinstitucional, i themeluar nga MASHT, me mbështetjen e Lindita Boshtrakaj, Menaxhere e ILO IPEC në Prishtinë.

Moduli “Siguria në Punë” i përfshinë planet e detajuara mësimore për gjashtë njësi mësimore themelore dhe për katër njësi plotësuese, shënime të detajuara për mësimdhënësit, materiale për nxënësit dhe sllajdet në PowerPoint.

Mësimdhënësit kanë shumë opsione gjatë përdorimit të këtij moduli. Të gjitha mësimet zgjasin nga 45 minuta (gjashtë mësime themelore, plus katër plotësuese, mësimet “B”) dhe përmbajnë aktivitete për ti mësuar aftësitë dhe konceptet kryesore mbi sigurinë në punë.

 

Total number of pages: 
258
Language(s) of materials: 
Albanian and Serbian
Country(s) this content is relevant to: 
Kosovo

This project is funded by: