Include English

Najnovije v(ij)esti

19. 10. 2017.
Inicijativa je pokrenuta kao odgovor na nedostatak usluga za decu. Prema istraživanju koje je Kosovska ženska mreža (KWN) objavila a koje se tiče mogućnosti za negu dece na Kosovu 2016. godine, oko 15,5% dece na Kosovu koristi sistem za brigu o... Pročitajte više
18. 10. 2017.
IOM se danas pridružuje Europskoj uniji (EU), drugim europskim zemljama i partnerima širom regije i šire, u obilježavanju 11-tog Dana borbe protiv trgovanja ljudima. U svom saopštenju, Agencija ističe da je u Europi prošle godine pružila pomoć za... Pročitajte više
18. 10. 2017.
Sarajevo, 18.oktobar/listopad - udruženje Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS (MFS-EMMAUS) u suradnji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine/Odsjekom za borbu protiv trgovine ljudima obilježilo je Europski dan borbe protiv trgovine... Pročitajte više
18. 10. 2017.
Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, pozvana je da predstavi rad Poliklinike i sustav zaštite djece i mladih u Hrvatskoj na simpoziju Multidisciplinarni i međusektorski pristup, gdje... Pročitajte više

Zajednica

Activity

Violeta Shamliu has logged in to Childhub
Violeta Shamliu se upravo registrovala
Trim Islami has logged in to Childhub
Trim Islami se upravo registrovala
Valbona Carcani-Mane has logged in to Childhub
Arina Cretu was awarded points for being active on Childhub
Arina Cretu completed a daily quest by accessing news content today.
Kushtrim Islami was awarded points for being active on Childhub
Vesna Katalinic was awarded points for being active on Childhub
Vesna Katalinic completed a daily quest by accessing news content today.
Arina Cretu completed a daily quest by accessing multimedia content today.
Maja Balta has logged in to Childhub
Veronica Pelivan je upravo oc(ij)enila sadržaj Why Do People Migrate? Facts.
Ghulam Sediq Sediqi has logged in to Childhub
Ghulam Sediq Sediqi se upravo registrovala
Child Protection Hub for Eastern Europe
Child Protection Hub
Jugoistočna Evropa
Photo: Tdh | Francois Struzik

Iskustva rada odgajatelja u dječjim domovima u Hrvatskoj - Razgovor s odgajateljicom iz Dječjeg doma Zagreb

Zadnjih godina svi smo svjedoci procesa deinstitucionalizacije koji se provodi kako bi se osigurao bolji tretman djece u instituciji, ali i bolje uvjete rada zaposlenicima. Često čujemo različite informacije o radu institucija u kojima se smještaju djeca (pozitivne i negativne), bilo zbog neadekvatne roditeljske skrbi, bilo zbog razvojnih poteškoća. S obzirom da na terenu radi veliki broj odgovornih osoba usmjerenih zaštiti djece, važno nam je čuti njihove individualne priče.

srb-hrv-bih

Usvojen Akcioni plan za djecu BiH

Save the Children pozdravlja usvajanje Akciоnog plana za djecu Bosne i Hercegovine (BiH) koji je usvojen na sjednici Vijeća ministara BiH održanoj 2. juna 2015. godine, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Svrha  izrade ovog, trećeg po redu Akcionog plana za djecu BiH  2015 - 2018.  godine je nastavak kontinuiranih  aktivnosti  koje  se  u  BiH  provode  od  2002. godine  radi  provođenja Konvencije UN o  pravima  djeteta  i  njena  dva  fakultativna  protokola,  kao  i  posebno utvrđene preporuke od strane Komiteta za prava djeteta.

srb-hrv-bih

[Bosnia and Herzegovina] Radionicama za djecu i mlade u Banja Luci počinje realizacija projekta 'Let's ginga togheter'

Plavi telefon u saradnji sa sportskim udruženjem „Capoeira Banjaluka“ od 18.7. počinje sa realizacijom 16 kombinovanih radionica kapuere i nenasilne komunikacije za djecu i mlade do 18 godina. Održavanje radionica je omogućeno zahvaljujući Child Protection Hub for  South-East Europe i Terre des hommes koji su omogućili realizaciju projekta Udruženja „Nova generacija“ pod nazivom „Let’s ginga together“. Partner projekta je i Udruženje Roma „Romsko srce“, Banja Luka.

srb-hrv-bih

9 principa/načela za vođenje/usmjeravanje akcija u vezi s djecom u pokretu [Video] [Video]

Preporučeni Principi/Načela za vođenje/usmjeravanje akcija u vezi sa djecom u pokretu i drugom djecom koja su pogođena migracijama.

Namjera je da utiču na donosioce odluka i politika i druge aktere  odgovorne za provedbu mjera koje utiču na prava i potrebe ove djece kako bi se poboljšala kvaliteta zaštite koja im se pruža. Koristite ove "principe/načela" kako biste djelovali i uticali na donosioce odluka i politika i druge aktere/zainteresirane strane. Osigurajte da se te zadate obveze provode i da su djeca u potpunosti zaštićena.

srb-hrv-bih

[Mađarska] Dani organizacija civilnog društva organizovan terenski sastanak u Budimpešti 29 Juna 2017

Terre des hommes kancelarija u Mađarskoj je 29. juna/lipnja 2017. godine organizovala u svom uredu sastanak kao podršku Dani-ma civilnog društva (CSD) koji se održavaju u Berlinu 29. juna/lipnja i 1. jula/srpnja 2017. godine, a u sklopu Globalnog foruma za migracije i razvoj (GFMD).

Tema GFMD-ovih dana civilnog društva 2017.godine je "Sigurna, uredna, regularna migracija sada: mehanika kompaktnog vrijednog dogovora", a ovogodišnji program je i fokusiran na Global Compact za sigurnu, urednu i redovnu migraciju.

srb-hrv-bih

Kampanja podizanja javne svijesti o važnosti profesije socijalnog rada

U 2015. godini u okviru projekta Child Protection Hub provedeno je istraživanje u Hrvatskoj pod nazivom  „Mapiranje postojećih praksi na području zaštite djece i potreba stručnjaka“  sa socijalnim radnicama i radnicama iz 5 centara za socijalnu skrb u Hrvatskoj,  s akademicima s Fakulteta socijalnog rada te studentima Fakulteta u Hrvatskoj.

srb-hrv-bih

EU Smjernice za promociju i zaštitu prava djeteta

Europska Unija je nedavno usvojila nove EU Smjernice za promociju i zaštitu prava djeteta.

Šta su to EU Smjernice?

Smjernice daju specifična uputstva kako da se novi okviri politika (SDGs, EU globalna strategija) primjenjuju kod promocije i zaštite prava djeteta. Dio ovih smjernica pod nazivom 'Operativne smjernice' sugeriše kokretne akcije da se pospiješi rad na promociji i zaštiti prava djeteta i podijeljen je na dva dijela:  akcije/radnje koje sama EU treba poduzeti i akcije na koje EU podstiče da poduzmu zemlje partneri i relevantne akteri.

srb-hrv-bih

Obilježavanje Svjetskog dana socijalnog rada u BiH

Povodom obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada u Sarajevu je 21.marta/ožujka organizovana konferencija 'Izazovi socijalnog rada u Bosni i Hercegovini' od strane udruženja socijalnih radnika i uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

Tokom konferencije, udruženja socijalnih radnika iz BiH, bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Crne Gore, Republike Srbije i Republike Hrvatske potpisala su Memorandum o regionalnoj saradnji, u cilju poboljšanja usluga socijalne zaštite u regiji.

srb-hrv-bih

Stranice

Pretplati se na The Child Protection Hub Jugoistočna Evropa RSS

This project is funded by: