Dečija zaštita i čuvanje dece

NAŠA UVERENJA

U skladu sa Konvencijom o pravima deteta Ujedinjenih nacija, mi verujemo da svako dete ima pravo na zaštitu od svakog oblika zlostavljanja.  To podrazumeva fizičko zlostavljanje, seksualno zlostavljanje, emocionalno zlostavljanje, zanemarivanje (uključujući eksploataciju i nasilje).

Povrh toga, verujemo da je naša odgovornost da čuvamo decu tako da ne trpe nikakvu štetu kao posledicu naših aktivnosti i rada u okviru sajta Child Protection Hub.

NAŠE OBAVEZE

Iako Child Protection Hub predstavlja saradnički projekat nekoliko aktera, sajt funkcioniše pod pokroviteljstvom organizacije Terres des hommes, pa se politike i procedure ove organizacije u vezi sa čuvanjem dece generalno primenjuju na sajt.  Tekst ovih politika možete pročitati na http://www.tdh.ch/en/documents/child-protection-policy

 

Child Protection Hub ne radi direktno sa decom i porodicama, naročito u okviru samog sajta, i to se ogleda u primeni sledećih politika i procedura:

1. Postaraćemo se da osobe koje rade za nas – bilo kao zaposleni ili kao konsultanti – poseduju veštine i iskustvo neophodno za uloge koje im se dodele, kao i svest o svojoj obavezi da čuvaju decu u skladu sa politikom o čuvanju dece organizacije Terres des hommes.

2. Ohrabrivaćemo druge organizacije kroz odnose koje gajimo putem sajta da osmišljavaju sopstvene politike o dečijoj zaštiti i čuvanju dece.

3. Ako se desi da dođemo do saznanja da je nekom detetu potrebna zaštita, sarađivaćemo sa svim relevantnim agencijama u cilju pružanja podrške detetu i osiguravanja njegove zaštite.  U praksi ćemo pružati podršku organizaciji koja radi sa detetom ili koja održava kontaakt sa njim kako bismo proverili adekvatnost vođenja slučaja, ali ukoliko se desi da organizacija ne želi da preduzima dalje mere ili reaguje na ukazana pitanja, zadržavamo pravo da uputimo slučaj na odgovarajuća nadležna tela.

4. Sve odluke će se donositi uzimajući u obzir na prvom mestu najbolje interese deteta.

5. U okviru sajta Child Protection Hub, krajnja nadležnost za odluke koje se tiču dečije zaštite pripada delegatu regionalnog predstavništva organizacije Terres des hommes, koji će postupati kao ključni element čuvanja deteta u skladu sa politikom o čuvanju dece organizacije Terres des hommes.

6. Svi podneseni izveštaji i ukazana pitanja će biti ozbiljno razmatrana i rešavana.

7. Redovno ćemo pratiti i revidirati svoje procedure za čuvanje dece kako bismo prepoznali delove koji mogu da se poboljšaju.  To podrazumeva traženje povratnih informacija od korisnika sajta Child Protection Hub.

Ovaj projek(a)t je finansiran od: