[Istočna Evropa i Baltičke države] ChildHub i Globalno partnerstvo za okončanje nasilja nad decom započeli su saradnju

13. 09. 2018.

Globalno partnerstvo za okončanje nasilja nad decom i ChildHub otpočeli su blisku saradnju u cilju ubrzavanja akcija koje se odnose na prevenciju kao i na reagovanje na nasilje nad decom u Evropi, a posebno u zemljama koje su otpočele ovaj proces: Crnu Goru, Rumuniju, Gruziju i Armeniju. Kao deo ove šestomesečne inicijative ChildHub će podstaknuti povećanu saradnju između zemalja Evrope kako bi se one suočile sa zajedničkim pretnjama i razvile zajednička rešenja. ChildHub će takođe doprineti i povećanju znajna među stručnjacima i onima koji se bave kreiranjem politika o tome kako primeniti intervencije zasnovane na dokazima kako bi se uticalo na smanjenje ili potpuno sprečilo nasilje nad decom. ChildHub će organizovati tri vebinara, regionalnu obuku trenera, dalje će razvijati svoju ekspertsku bazu i uspostaviti odnose sa Crnom Gorom.

Series this is part of: 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: