Pandemija Covid-19 koja je u toku, postavlja mnoge izazove za dobrobit socijalnih radnika i dece i odraslih sa kojima rade.

U svetlu ovoga, Community Care Inform je napravio vodič, „Kako upravljati strahom u socijalnom radu“, otvoren i besplatan za preuzimanje za sve profesionalce.

Vodič ima za cilj da podrži socijalne radnike u sledećim oblastima:

  • Razumevanje straha u socijalnom radu
  • Najčešći lični i organizacioni faktori koji izazivaju strah kod socijalnih radnika Nasilje i agresija nad socijalnim radnicima
  • Nasilje, uznemiravanje i uzbunjivanje
  • Primeri slučajeva, razmišljanja i saveti o mogućim konkretnim akcijama

Vodič je dostupan u nastavku, a Community Care Inform namerava da u bliskoj budućnosti učini dostupnim i druge publikacije za socijalne radnike.

Attachments
Attachment Size
Upravljanje strahom u socijalnom radu - Vodič3.21 MB 3.21 MB
Ovaj sadržaj je relevantan za državu(e)
Jezik(ci) materijala

Childhub

You might like..

0
20
A Practice Guide for Social Workers regarding domestic abuse and child welfare was published in April 2020 by BASW. In times of a pandemic and nationwide lockdowns, people are more vulnerable than ever and these circumstances heighten the risk of…
0
17
Brojni nalazi sugerišu da i usmeravanje (coaching) i mentorstvo imaju pozitivan uticaj za socijalne radnike i organizacije u kojima oni rade. Usmeravanje i mentorstvo su zasebne intervencije koje mogu da se primene za građenje kapaciteta socijalnih…
yes
0
2
Da li je socijalni rad profesija ili dužnost? Da li postoji potreba za uvođenjem standarda za obuku za socijalni rad u Bugarskoj? Kako ti standardi funkcionišu u drugim evropskim zemljama? Kako standardi u obuci i praksi štite i socijalne radnike i…
yes
0
Pandemija COVID-19 imala je ogroman uticaj na praksu mnogih stručnjaka, uključujući i one iz oblasti zaštite dece. Da bi podržala profesionalce i njihove rukovodioce u radu na zaštiti dece tokom ovog pandemije, Fondacija Terre des hommes razvila je…
0
1
Luton je najavio zvanično pokretanje njihove akademije za socijalni rad za dečije usluge. Oni razumeju važnost i potrebu za novokvalifikovanim socijalnim radnicima ali i značaj toga da im pruže mentorisano okruženje za učenje, gde mogu da se…
0
13
Institut za javno zdravlje Engleske (Public Health England, PHE) razvio je onlajn kurs za psihološku prvu pomoć (PFA) training course, namenjen onima koji brinu ili rade sa decom i mladima do 25 godina a koji su pogođeni COVID-19 (ili drugim…
0
Hrvatska udruga socijalnih radnika poziva Vas na sudjelovanje u radu VIII. konferencije socijalnih radnika koja će biti održana u Šibeniku od 18. do 20. listopada 2017. godine. Ove godine konferencija će biti posvećena promišljanju socijalnog rada u…
0
1
Krajem novembra stručnjaci Saveta Evrope sastali su se sa ključnim akterima i vlastima kako bi utvrdili nedostatke u legislativi, politikama i praksi u odnosu na seksualno iskorišćtavanje i zlostavljanje dece na internetu i van njega, u Gruziji.…
0
Publikacija Glasovi iz Sirije nastaje kao pokušaj da se podrži razvoj i implementacija humanitarnih programa za sprečavanje i reagovanje na rodno zasnovano nasilje u Siriji. Izveštaj pruža detaljan uvid u živote žena i devojaka u Siriji. Podaci…
0
1
Izlaganje nasilju u porodici, bilo da su žrtve ili svedoci, decu čini ranjivijom i može im stvoriti probleme kasnije u odraslom dobu. Prema čuvenom psihijatru i istraživaču Danielu Sigelu, "um se razvija dok mozak reaguje na tekuća iskustva". Kao…
0
1
Pilot istraživanje koje se bavilo analizom mišljenja javnog mnjenja o razumevanju seksualnog zlostavljanja dece sprovedeno je 2018. godine u Škotskoj. Ovaj izveštaj je rezime nalaza zasnovan na mišljenju preko 1000 učesnika u istraživanju. Nalazi…
yes
0
5
O webinar-u: Tokom implementacije projekta “Razvijanje kapaciteta i osiguranje podrške frontline radnicima koji pomažu djeci izbjeglicama i migrantima u jugoistočnoj Europi" (Developing capacities and providing support to frontline workers assisting…
0
Pandemija je donela puno negativnih posledica za sve nas, ali bilo je ljudi koji su od toga imali koristi. Na primer, mladi prestupnici dobili su priliku da učestvuju u inicijativi koja im je omogućila da steknu novu kvalifikaciju. U Lidsu, Iouth…
yes
0
34
Odrastanje je buran i dinamičan prelazak iz djetinjstva u doba odraslosti, period tjelesnog, spolnog, emocionalnog i mentalnog sazrijevanja. Dijete, koje je bilo zavisno od odraslih, postaje sve samostalnije i odgovornije, a njegovi odnosi sa…
0
20
Profile picture for user 21557
Tijekom pandemije (i nekoliko jakih potresa), Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba kreirao je preko 250 korisnih materijala (publikacije, knjige, radne bilježnice, letaci, edukativni tekstovi, priopćenja za javnost, webinari itd.).…