Jačanje porodice i podrška ostanku dece u porodici treba biti jedan od zadataka sistema socijalne zaštite u Srbiji, navodi koordinator kampanje "Opening Doors" Mreže organizacija za decu Srbije - MODS.

Mreža organizacija za decu Srbije - MODS je 25. septembra 2018. godine u Beogradu organizovala konferenciju "Jačanje porodica - pogled na mogućnosti" koja je održana radi diskusije na temu kako sprečiti izdvajanje dece iz porodice i omogućiti stalnu, pravovremenu i odgovarajuću podršku porodicama sa decom. Konferencija je održana u saradnji sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu i UNICEF-om, pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Glavni govornici konferencije bili su državni sekretar ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Nerić, zamenica direktora UNICEF-a u Srbiji Severin Leonardi, redovna profesorka Fakulteta političkih nauka Nevenka Žegarac i direktor MODS Saša Stefanović.

Diskusije za vreme trajanja konferencije oblikovane su oko brojnih mogućnosti i resursa koji već postoje kako u javnom tako i u civilnom sektoru, a potrebno ih je staviti u funkciju kako bi se osiguralo jačanje porodica i podrška ostanku dece u njihovim porodicama.

Državni sekretar Nenad Nerić je tom prilikom istakao da je zaštita deteta i njegovih najboljih interesa, a time i njegove porodice, jedan od osnovnih zadataka sistema socijalne zaštite. Naglasio je da sistem socijalne zaštite u Srbiji pomera svoj fokus sa restriktivnih mera ka merama podrške biološkoj porodici kao i da je važno usmeriti što veću pažnju na mere koje omogućavaju brži povratak dece koja su izmeštena iz svojih bioloških porodica.

Severin Leonardi, zamenica direktorke UNICEF-a u Srbiji je pohvalila odlučnost Republike Srbije da prioritizuje rešenja koja se baziraju na podršci porodicama. Naglasila je, međutim, da „još uvek usluge podrške porodici nisu dostupne svim porodicama i roditeljima“ i apelovala na Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da uloži dodatne napore „da se uspostavi sistem koji je efikasan u identifikovanju porodica koje se suočavaju sa problemima i da usluge budu dostupne u celoj zemlji“.

Obraćajući se učesnicima konferencije na početku Saša Stefanović, direktor MODS-a, podsetio je na to da se od 2009. godine do danas od ukupnog broja dece u ustanovama koja su prekinula smeštaj samo 23% dece vratilo svojim biološkim porodicama. Zbog toga je neophodno kao prioritet postaviti i povratak dece koja su izmeštena iz porodica u svoje biološke porodice jednako kao i sprečavanje izmeštanja deteta iz porodice, kada je to u najboljem interesu deteta.

U izlaganju profesorke Nevenke Žegarac istaknuto je da se prema Konvenciji UN o pravima deteta ona najbolje ostvaruju u okruženju porodice. Porodična sredina je važan garant prava deteta, obezbeđuje zaštitu i negu, a odgovornost države je da podrži roditelje i porodice u ispunjavanju dužnosti prema deci. Uprkos tome, države obezbeđuju skromne resurse i mehanizme za podršku porodici.

DIskusije održane za vreme trajanja konferencije rezultirale su listom preporuka Vladi Republike Srbije (možete ih pročitati ovde u celosti). Posebno, Mreža organizacija za decu Srbije - MODS preporučuje da

  • Zakon o socijalnoj zaštiti treba eksplicitno da prepozna mere čija je svrha pružanje podrške porodici, posebno one koja se primenjuje u kriznim situacijama ili kada postoji rizik od izdvajanja, kao i radi obezbeđivanja ponovnog ujedinjenja dece s njihovim biološkim porodicama.

  • Zakon o socijalnoj zaštiti treba da predviđa da se odluke o smeštanju dece u institucije preispituju i revidiraju na svaka dva meseca. Nakon dva meseca, produženje takvih mera treba da zahteva saglasnost države.

  • Neophodno je podržati izmeštanje sistema socijalne zaštite od restriktivnih mera ka razvoju konstantne podrške porodici (od prevencije do veoma intenzivne podrške) usmerene na porodice sa višestrukim i složenim potrebama.

  • Paralelno sa razvojem usluga koje se obezbeđuju u zajednici, neophodno je izvršiti transformaciju velikih rezidencijalnih ustanova, uključujući adekvatno planiranje deinstitucionalizacije i efikasnije praćenje kršenja prava dece u institucijama.

Nacionalni koordinator kampanje "Opening Doors" 2017. godine naveo je niz izazova koji usporavaju reformu sistema dečije zaštite u Srbiji. Prošle godine, u saradnji sa civilnim društvom, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uspostavilo je dve radne grupe, za intenzivnu porodičnu podršku i transformaciju institucija. Međutim, usled nedostatka strategije deinstitucionalizacije, ne postoji određen prioritet ili fokus se prekine sa institucionalnom brigom za decu.

Prema rečima Maje Popović, predstavnika "Opening Doors" kampanje u Srbiji, "Uprkos nastojanju države da se prioritizuju mere koje poboljšavaju položaj dece, kao što je transformacija rezidencijalnih ustanova i razvoj usluga u zajednici, Srbija još uvek nije usvojila ili razmotrila konsolidaciju zakona o dečijoj zaštiti i pravima deteta. Ne postoji jasna strategija deinstitucionalizacije ili plan za transformaciju ustanova za decu. Zabrinuti smo što i nacionalni i fondovi EU, koji su krucijalni za uspeh reforme deinstitucionalizacije, nisu od prevelike koristi s obzirom da Vlada Srbije još uvek nije objavila strategiju ili plan deinstitucionalizacije. Postoji hitna potreba da država postavi kao prioritet razvoj sveobuhvatne strategije i akcionog plana deinstitucionalizacije. Zajedno sa održivim finansiranjem iz nacionalnih i resursa EU, to će dovesti do održive transformacije sistema dečije zaštite u Srbiji".

Više informacija možete pronaći na sledećim linkovima: