Spoljni konsultant za aktivnosti vezane za komunikacije u MISTO projektu

Rok za prijavu:: 
26. 04. 2019.
Organizacija: 
Child Protection Hub i Terre des hommes

TERRE DES HOMMES U EVROPI

Terre des hommes (Tdh) je vodeća organizacija iz Švajcarske koja se bavi pružanjem pomoći deci. Osnovana 1960. godine, Tdh je posvećen poboljšanju života miliona najugroženije dece u svetu. Kroz naše inovativne projekte koji se bave dečijom zaštitom, svake godine pružamo pomoć za više od tri miliona dece i njihovih porodica u skoro četrdeset zemalja. U Evropi, Tdh direktno ili indirektno interveniše u mnogim zemljama, oslanjajući se na svoje timove u Mađarskoj (Budimpešta), Albaniji, na Kosovu, u Moldaviji, Rumuniji, Ukrajini i Grčkoj. Primarne aktivnosti organizacije odnose se prvenstveno na zaštitu dece, zaštiti dece i mladih u migracijama i pristupu pravdi. Regionalna kancelarija posluje u Budimpešti od 2006. godine.

MISTO PROJEKAT

Istraživanja pokazuju da su Romi pod najvećim rizikom od isključenosti, što je dodatno pojačano dodatnim rizičnim faktorima u situacijama kada migriraju između država članica EU. Glavni problem koji će projakat probati da reši je nedostatak koordinacije između škola zemalja porekla i škola njihove konačne destinacije sa ciljem obezbeđivanja kontinuiranog obaveznog obrazovanja za romsku decu koja su u pokretu. Nedostatak koordinacije između obrazovnih institucija, nedostatak konkretnih, prilagođenih alata koji bi se koristili u radu sa romskom decom često u kombinaciji sa diskriminatornim stavovima prema Romima predstavljaju prepreke de facto garancije prava na obavezno obrazovanje romske dece koja su uključena u migracije.

Cilj MISTO projekta je promocija nediskriminatorne integracije romske dece u obrazovni sistem zemalja u koje oni migriraju, a posebno:

 • Stvaranje, uz podršku nacionalnih i lokalnih institucija, mehanizma za transnacionalnu saradnju škola u pružanju kontinuiranog obaveznog obrazovanja romskoj deci u pokretu u 3 države članice EU (Rumuniji, Španiji i Francuskoj);
 • Jačanje uloge nacionalnih i lokalnih vlasti i kapaciteta profesionalaca koji se bave obrazovanjem za pružanje nediskriminatornog, kvalitetnog obrazovanja romskoj deci u pokretu u 3 države članice EU;
 • Borba protiv negativnog prikazivanja Roma među stručnjačcima koji se bave obrazovanjem i široj javnosti putem kampanje koju vode deca, a koja se može širiti i replicirati u drugim državama članicama EU.

SVRHA KONSULTACIJA

Kao partner u implementaciji MISTO projekta, Tdh, tim iz Mađarske, je lider u oblasti komunikacije. Kako bi realizovao svoju ulogu u projektu, Tdh Mađarska traži spoljnog konsultanta za sledeće aktivnosti vezane za komunikaciju:

 • Izrada vizuelnog identiteta projekta (logotip, slogan, šabloni, promotivni artikli);
 • Grafički dizajn Launch brošure za projekat;
 • Izrada strategije komunikacije na projektnom nivou i plan implementacije;
 • Obezbeđivanje okvira za evaluaciju komunikacijskih aktivnosti;
 • Pružanje podrške i smernica partnerima tokom kampanja koju će voditi deca u cilju borbe protiv negativnog predstavljanja Roma među stručnjačcima koji se bave obrazovanjem i široj javnosti  

PROFIL KONSULTANTA

 • Minimum 3 godine iskustva u aktivnostima vezanim za komunikaciju - izrada komunikacijskih strategija na nivou projekta, grafičkog dizajna i vizualnog identiteta;
 • Iskustvo u radu na projektima koje finansira EU;
 • Iskustvo u radu na zadacima vezanim za zaštitu dece;
 • Iskustvo u radu sa NVO sektorom će se smatrati kao prednost;
 • Jake organizacione sposobnosti, sposobnost koordinacije rada sa više partnera;
 • Iskustvo u radu u multikulturalnom okruženju;
 • Tečno znanje engleskog jezika, znanje jezika partnerskih zemalja smatraće se prednošću.

OBLAST RADA

Na daljinu, od konsultanta će se očekivati da koristi alate za online komunikaciju i saradnju, uključujući, ali ne ograničavajući se na Skype, GoToMeeting, ASANA.

NAKNADA

Ukupan iznos honorara će iznositi između 4000 i 6000 Eura, uključujući i porez.

DATUM POČETKA ANGAŽOVANJA

Što pre. Rokovi za realizaciju aktivnosti biće razmatrani sa kandidatima koji prođu u drugi krug procene.

ZA PRIJAVU:  

Zainteresovani kandidati treba da dostave ponudu koja sadrži:

 • Ažuriranu biografiju;
 • Propratno pismo u kojem se navode ključne kvalifikacije i potrebne veštine;
 • Primeri/ reference na prethodne slične projekte, evidenciju o radu.

Ukoliko želite da se prijavite za posao, molimo vas pišite nam na adresu: recruitment@tdh-europe.org i navedite “Spoljni konsultant za MISTO projekat” u subject-u maila.

Krajnji rok za prijavljivanje je 26. april 2019. godine

Imajte na umu da će se prijave procenjivati po prispeću. Podstičemo Vas da se prijavite što ranije.

Usled očekivanog velikog broja aplikacija, Tdh nije u mogućnosti da odgovori svakom podnosiocu zahteva pojedinačno.

 

Topic(s): 
Tagovi: 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: