Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

265 items available. Click here to search.
2020 - UNICEF Srbija
Situaciona analiza (SitAn) predstavlja analitički narativni izveštaj o pravima i dobrobiti dece u Srbiji. Analiza, koja je zasnovana na pravima, sagledava napredak, izazove i prilike za ostvarivanje prava i dobrobiti dece, kao i obrasce uskraćenosti...
2020 - What Works for Children’s Social Care
Ovaj izveštaj detaljno razmatra pitanja učenja uz pomoć naprednih tehnologija i načina na koji ono funkcioniše u kontekstu dečije socijalne zaštite. Pokušava se razjasniti koje principe treba poštovati za etično korišćenje ovakvog učenja u dečjoj...
2019 - Međunarodna organizacija za migracije (IOM)
,
Istraživanje koje je sprovela Međunarodna organizacija za migracije (IOM) pokazalo je da su istočni Evropljani lak plen za bande za krijumčarenje ljudi i trgovce ljudima, uprkos tome što imaju visok nivo znanja o organizovanom imigracijskom...
2019 - Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Priručnik sadrži prikaz osnovnih karakteristika i simptoma kod dece, udruženih sa zlostavljanjem i zanemarivanjem, koji se mogu opservirati u svakodnevnom radu zdravstvenih radnika/saradnika, kao i opis procesa zaštite dece od zlostavljanja i...
2019 - Fakultet političkih nauka Univerzitet u Beogradu
Projekat „Hraniteljstvo i dobrobit adolescenata: Istraživanje za unapređenje politika i praksi” usmeren je ka sticanju znanja o dobrobiti, od   nosno dobrostanju adolescenata na porodičnom smeštaju. Projekat je deo šire inicijative koju u...
2019 - Danski savet za izbeglice
Ovaj priručnik ima za cilj da bliaže definiše rad osoblja u Kutku za majku i bebu, kao i da objasni višenamensku ulogu koju ovaj program ima u kriznim situacijama. Priručnik može da posluži i svim akterima na terenu koji rade sa majkama/roditeljima...
2019 - CEPORA – Centar za pozitivan razvoj dece i omladine
Priručnik za implementiranje programa podrške mladima bez roditeljskog staranja u procesu osamostaljivanja, odnosno napuštanja domskog ili porodičnog smeštaja kreiran je u okviru projekta „Zajedno smo jači – podrška u osamostaljivanju mladih bez...
2019 - UNICEF
Iz uvoda izveštaja: Pre trideset godina Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je Konvenciju o pravima deteta u trenutku brzih globalnih promena koje su obeležene krajem aparthejda, padom Berlinskog zida i rođenjem interneta. Ovaj razvoj...
2019 - UNCIEF Srbija
U ovom izveštaju prikazani su najvažniji rezultati istraživanja Deca Evrope na internetu (engl. EU Kids Online) koje je realizovano u školama u Srbiji krajem 2018. godine. Glavni cilj istraživanja bio je da se prikupe kvalitetni naučni podaci o...
2019 - Eurochild
Ocenite napredak država članica EU u primeni „preporuke Evropske komisije o ulaganju u decu: probijanje ciklusa nedostataka“ i „evropskog stuba socijalnih prava“ (posebno načelo 11). Procenite u kojoj su meri prava i dobrobit dece prioritetni u...

Stranice

Ovaj projek(a)t je finansiran od: