Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

253 items available. Click here to search.
2019 - Međunarodna organizacija za migracije (IOM)
,
Istraživanje koje je sprovela Međunarodna organizacija za migracije (IOM) pokazalo je da su istočni Evropljani lak plen za bande za krijumčarenje ljudi i trgovce ljudima, uprkos tome što imaju visok nivo znanja o organizovanom imigracijskom...
2019 - UNICEF
Iz uvoda izveštaja: Pre trideset godina Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je Konvenciju o pravima deteta u trenutku brzih globalnih promena koje su obeležene krajem aparthejda, padom Berlinskog zida i rođenjem interneta. Ovaj razvoj...
2019 - UNCIEF Srbija
U ovom izveštaju prikazani su najvažniji rezultati istraživanja Deca Evrope na internetu (engl. EU Kids Online) koje je realizovano u školama u Srbiji krajem 2018. godine. Glavni cilj istraživanja bio je da se prikupe kvalitetni naučni podaci o...
2019 - Eurochild
Ocenite napredak država članica EU u primeni „preporuke Evropske komisije o ulaganju u decu: probijanje ciklusa nedostataka“ i „evropskog stuba socijalnih prava“ (posebno načelo 11). Procenite u kojoj su meri prava i dobrobit dece prioritetni u...
2019 - UNICEF
Ovaj interaktivni dokument ima za cilj da podstakne temeljno i opsežno istraživanje veza i sinergije između Globalnih ciljeva održivog razvoja (COR) i Konvencije o pravima deteta (KPD).Kontekst. On se nadovezuje na dvostrani dokument koji je izradio...
2019 - UNHCR
Odlomak iz uvoda dokumenta: Više od četvrtine izbeglica i migranata koji su ove godine stigli u Evropu mediteranskim putevima bili su deca. Mnogi od njih su stigli sa roditeljima. Neki su bili u pratnji drugih rođaka, dok su drugi putovali bez...
2019 - UniversitiesUK
Univerziteti u Velikoj Britaniji, zajedno sa Univerzitetom u Bedfordshireu, razvili su priručnik Promena kulture: Suočavanje sa zlostavljanjem na mreži i promovisanje dobrobiti na internetu, kao produžetak rada UUK-a na pomaganju univerzitetima u...
2019 - ChildPact, Mreža organizacija za decu Srbije (MODS)
ChildPact je uz podršku Mreže organizacija za decu Srbije (MODS) objavio izveštaj za Srbiju o mapiranju aktivnosti koje se sprovode u skladu sa INSPIRE inicijativom.   Ovaj izveštaj je deo istraživanja koji se sprovodi u širem crnomosrkom području (...
2019 - Tim za socjialno uključivanje i smanjenje siromaštva, Vlada Republike Srbije
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije pripremio je Priručnik za uvođenje rodne perspektive u nastavu srpskog jezika za prvi ciklus obrazovanja. Cilј ovog priručnika je da podstakne i ohrabri nastavnice i...
2019 - Prijatelji dece Srbije
Publikacija je nastala u okviru projekta: Deca i mediji – Sprečimo zloupotrebu dece u medijske i političke svrhe. „Na moguće pitanje čemu ponovo otvaramo temu Deca i mediji odgovaramo da ona stalno mora biti inovirana shodno novim okolnostima i...

Stranice

Ovaj projek(a)t je finansiran od: