Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

40 items available. Click here to search.
2019 - Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Priručnik sadrži prikaz osnovnih karakteristika i simptoma kod dece, udruženih sa zlostavljanjem i zanemarivanjem, koji se mogu opservirati u svakodnevnom radu zdravstvenih radnika/saradnika, kao i opis procesa zaštite dece od zlostavljanja i...
2019 - Eurochild
Ocenite napredak država članica EU u primeni „preporuke Evropske komisije o ulaganju u decu: probijanje ciklusa nedostataka“ i „evropskog stuba socijalnih prava“ (posebno načelo 11). Procenite u kojoj su meri prava i dobrobit dece prioritetni u...
2019 - UNHCR
Odlomak iz uvoda dokumenta: Više od četvrtine izbeglica i migranata koji su ove godine stigli u Evropu mediteranskim putevima bili su deca. Mnogi od njih su stigli sa roditeljima. Neki su bili u pratnji drugih rođaka, dok su drugi putovali bez...
2019 - Save The Children
Najbolje prakse podrške deci žrtvama nasilja u digitalnom okruženju
Cilj ovog dokumenta jeste mapiranje i vršenje procene postojećih servisa podrške deci koja su pretrpela neki oblik nasilja u digitalnom okruženju, uključujući najbolje domaće i međunarodne prakse i modele s ciljem davanja preporuke za buduće...
2019 - Centar za integraciju mladih
Povodom Međunarodnog dana dece uključene u život i rad na ulici, 12. aprila, Centar za integraciju mladih je predstavio rezultate istraživanja o pravnoj i socijalnoj ugroženosti i položaju porodica i dece koja žive u neformalnim naseljima u Beogradu...
2019 - Barnardo’s Scotland - Believe in Children
Pilot istraživanje koje se bavilo analizom mišljenja javnog mnjenja o razumevanju seksualnog zlostavljanja dece sprovedeno je 2018. godine u Škotskoj. Ovaj izveštaj je rezime nalaza zasnovan na mišljenju preko 1000 učesnika u istraživanju. Nalazi...
2018 - UNICEF Beograd
Osnovni cilj istraživanja "Znanje, stavovi i prakse u vezi sa imunizacijom dece u Srbiji" jeste da obezbedi dobru polaznu osnovu za kampanju javnog zagovaranja i društvenu mobilizaciju radi podrške imunizaciji. U dokumentu možete pronaći stavove i...
2018 - Centar za prava deteta
Publikacija je namenjena roditeljima ili starateljima ali i svim stručnjacima koji se bave vaspitanjem dece. Publikacija sadrži teorijski osvrt na samo telesno kažnjavanje i pozitivnu discilpinu kao i smernice za lakše odgovaranje na izazove koje...
2018 - PRAXIS
Izveštaja je pripremio PRAXIS u okviru projekta „Pravna pomoć licima u riziku od apatridije u Srbiji“, finansiranog od strane Visokog komeserijata Ujedinjenih nacija za izbeglice. Izveštaj predstavlja pregled dosadašnjih postignuća i preostalih...
2018 - “Čovekoljublje”, dobrotvorna fondacija Srpske Pravoslavne Crkve
“Čovekoljublje”, dobrotvorna fondacija Srpske Pravoslavne Crkve je u saradnji sa Caritas Austria izdala Informator koji pruža pregled prava I usluga koje mogu ostvariti deca I mladi koji su lišeni roditeljskog staranja. U Informatoru možete pronaći...

Stranice

Ovaj projek(a)t je finansiran od:

Kontakt

Terre des hommes Regional Office
1027 Budapest,
Bem rakpart 50. T.1, .
Hungary

Phone: (36 1) 266-5922