Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

6 items available. Click here to search.
2018 - PRAXIS
Izveštaja je pripremio PRAXIS u okviru projekta „Pravna pomoć licima u riziku od apatridije u Srbiji“, finansiranog od strane Visokog komeserijata Ujedinjenih nacija za izbeglice. Izveštaj predstavlja pregled dosadašnjih postignuća i preostalih...
2018 - Užićki centar za prava deteta
Model škola za prava deteta nastao je u okviru projekta „Obrazovanje za prava deteta“ koji realizuje Užički centar za prava deteta u saradnji sa četiri organizacije civilnog društva i deset osnovnih škola u Srbiji, uz podršku "Pestaloci" dečije...
2018 - Međunarodni komitet Crvenog krsta (International Committee of the Red Cross
"Profesionalni standardi za zaštitu na radu (treće izdanje) predstavljaju skup minimalnih ali suštinskih standarda koji imaju za cilj da zaštite i osiguraju da, oni koji se bave humanitarnim radom i ljudskim pravima u oružanim sukobima i drugim...
2018 - Crveni krst Srbije
U okviru izlazne faze Zajedničkog programa za inkluziju Crveni krst Srbije izradio je ovaj dokument koji jasno definiše ulogu Crvenog krsta u pružanju podrške deci i mladima iz osetljivih grupa na lokalnom nivou uz opisane uloge i karakteristike...
2015 - SOS Dječija sela BiH, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Hope&Hommes for Children
Autor: Jasna Sofović, nacionalna savjetnica za zastupanje prava djece, SOS Dječija sela Bosna i Hercegovina mr.sc. Jasmina Selimović, socijalna radnica, Elvira Halilović, diplomirani psiholog-pedagog, mr.sc. Jasna Hodžić, direktorica HHC Priručnik...
2011 - Zaštitnik građana, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti
Prava deteta u međunarodnim dokumentima sadrži tekstove najznačajnijih međunarodnih dokumenata koji su relevantni za oblast prava deteta. Pored dokumenata o ljudskim pravima, publikacija sadrži tekstove univerzalnih dokumenata o pravima deteta,...

Ovaj projek(a)t je finansiran od: