Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

243 items available. Click here to search.
2019 - European Agency for Special Needs and Inclusive Education
Kvaliteta obrazovanja u ranom djetinjstvu razlog je za izraženu zabrinutost donositelja politike i u novije je vrijeme postala prioritetom mnogih međunarodnih i europskih organizacija. U novije je vrijeme Vijeće Europske unije (2017.) naglasilo...
2019 - UNICEF
Ovaj izveštaj se bavi porodičnim politikama u 41 zemlji sa visokim i srednjim dohotkom, a nalazi su predstavljeni na osnovu četiri ključna indikatora: trajanje plaćenog odsustva koje je na raspolaganju majkama; trajanje plaćenog odsustva...
2018 - UNICEF Beograd
Osnovni cilj istraživanja "Znanje, stavovi i prakse u vezi sa imunizacijom dece u Srbiji" jeste da obezbedi dobru polaznu osnovu za kampanju javnog zagovaranja i društvenu mobilizaciju radi podrške imunizaciji. U dokumentu možete pronaći stavove i...
2018 - Centar za prava deteta
Publikacija je namenjena roditeljima ili starateljima ali i svim stručnjacima koji se bave vaspitanjem dece. Publikacija sadrži teorijski osvrt na samo telesno kažnjavanje i pozitivnu discilpinu kao i smernice za lakše odgovaranje na izazove koje...
2018 - PRAXIS
Izveštaja je pripremio PRAXIS u okviru projekta „Pravna pomoć licima u riziku od apatridije u Srbiji“, finansiranog od strane Visokog komeserijata Ujedinjenih nacija za izbeglice. Izveštaj predstavlja pregled dosadašnjih postignuća i preostalih...
2018 - PRAXIS
Izveštaja je pripremio PRAXIS u okviru projekta „Pravna pomoć licima u riziku od apatridije u Srbiji“, finansiranog od strane Visokog komeserijata Ujedinjenih nacija za izbeglice. Izveštaj predstavlja pregled dosadašnjih postignuća i preostalih...
2018 - UNICEF Montenegro
Zavod za školstvo Crne Gore i UNICEF objavili su priručnik za nastavnike i nastavnice osnovnih škola pod nazivom “Moje vrijednosti i vrline – razvoj socijalnih i emocionalnih vještina učenika i učenica”. Brojna savremena istraživanja potvrđuju:...
2018 - UNHCR i Mreža psihosocijalnih inovacija Srbije
Ovaj izveštaj je zasnovan na podacima prikupljenim na različitim lokacijama u Srbiji, tokom redovnog pružanja aktivnosti psihosocijalne podrške od strane PIN-ovih psihologa, uz podršku kulturalnih medijatora/prevodilaca. Izveštaj ima za cilj da...
2018 - UNICEF, Beograd
Situaciona analiza usluga za bebe i malu decu sa smetnjama u razvoju u Republici Srbiji, Razvoj usluga za intervencije u ranom detinjstvu: mogućnosti i izazovi, istražuje status usluga ranih intervencija u Srbiji. Elektronsko izdanje publikacije...
2018 - UNICEF Srbija
Internet je najmoćniji izvor informacija u istoriji ljudske civilizacije, važno kulturno oruđe koje oblikuje lični razvoj pojedinaca, značajno menjajući sve aspekte savremenog života. Među korisnicima interneta sve je više dece, iako sadržaji na...

Stranice

Ovaj projek(a)t je finansiran od: