Onlajn biblioteka

Ovo je internet biblioteka sa fondom od xxx publikacija u vezi sa dečijom/dječjom zaštitom, uključujući zakonske propise, profesionalne smernice, istraživačke izv(j)eštaje i različite alate. Prilagodite svoju pretragu uz pomoć filtera.

243 items available. Click here to search.
2018 - Odsek za podatke i analitiku, Odeljenje za podatke, istraživanje i politiku u sedištu UNICEF-a
Ovaj dokument UNICEF-a je prvi tematski izveštaj koji ocenjuje učinak u postizanju SDG globalnih ciljeva koji se odnose na decu i mlade ljude. Procenjuje dosadašnji svetski učinak, sa fokusom na 44 indikatora koji su grupisani u pet dimenzija...
2018 - Užićki centar za prava deteta
Užički centar za prava deteta je realizovao nezavisnu procenu analize ostvarenosti prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji - drugi alternativni izveštaj o implementaciji  aktivnosti iz Akcionog plana za poglavlje 23 u delu koji...
2018 - Centar za socijalnu politiku
Studije širom sveta ukazuju da rano napuštanje obrazovanja predstavlja veoma negativan fenomen i za pojedinca i za društvo. Sa jedne strane, rano napuštanje obrazovanja smanjuje mogućnosti pojedinca da se uključi na tržište rada i postigne...
2018 - Crveni krst Srbije
U okviru izlazne faze Zajedničkog programa za inkluziju Crveni krst Srbije izradio je ovaj dokument koji jasno definiše ulogu Crvenog krsta u pružanju podrške deci i mladima iz osetljivih grupa na lokalnom nivou uz opisane uloge i karakteristike...
2018 - CARE International Balkans
Kao odgovor na humanitarnu krizu na Balkanu od 2015., CARE International Balkans obezbeđuje humanitarnu pomoć izbeglicama i migrantima na njihovom putu kroz Srbiju ka evropskim zemljama. CARE u saradnji sa partnerskim organizacijama redovno...
2018 - CARE International Balkans
U odgovoru na krizu koja se odvijala na Balkanu 2015-2017 godine, CARE International Balkan (u daljem tekstu CARE Balkans) obezbedio je najnužniju humanitarnu pomoć izbeglicama i migrantima koji su prolazili kroz Srbiju na putu u zemlje EU. CARE im...
2018 - UNICEF
Priručnik je namenjen prvenstveno osobama koji rade u školama ali i ostalim stručnjacima koji rade sa decom školskog uzrasta. Osnovni cilj mu je da podstakne primenu inkluzije u njihovom radu. Priručnik sadrži skup praktičnih aktivnosti koje se mogu...
2018 - ChildHub
Evaluacija je provedena krajem zadnje godine prve faze trenutnog razvoja i implementacije ChildHub-a, a povezuje sumativne (opseg postizanja očekivanih ishoda), i formativne (napredovanje budućih ponavljanja projekta), kao i procesne (istraživanje...
2018 - Terre des hommes
U Republici Moldaviji, za mnogu decu, prva iskustva sa ulicom se dešavaju na vrlo ranom uzrastu, kada su stara svega tri ili četiri godine. Glavni razlozi zbog kojih deca napuštaju svoje domove su: zloupotreba alkohola od strane roditelja, nasilje u...
2018 - Udruženje deca i prostor
Udruženje Deca i prostor predstavlja dva priručnika razvijena na zahtev UNICEF-a. Vodiči su korisni za profesionalce koji rade u uslugama podrške razvoju ranog detinjstva. Prvi vodič se fokusira na razvoj deteta od rođenja do treće godine života....

Stranice

Ovaj projek(a)t je finansiran od: