„Interkulturalno obrazovanje u Srbiji – Regulativni okvir, stanje i mogućnosti za razvoj“

detalji

Datum izdavanja:  01. 06. 2016. Author:  Danijela S. Petrović Tijana Jokić Izdavač:  Centar za obrazovne politike Vrsta publikacije:  Report / Study / Data

Publikacija „Interkulturalno obrazovanje u Srbiji – Regulativni okvir, stanje i mogućnosti za razvoj“ sadrži raziličite nivoe analize – od regulativnog okvira i obrazovnih politika, preko nivoa škola, do civilnog društva i lokalne zajednice, kako bi se prikazalo aktuelno stanje u pogledu interkulturalnosti u datim oblastima, a interkulturalno obrazovanje smestilo u širi društveni i obrazovni kontekst i, s druge strane, dale preporuke za unapređivanje interkulturalnog obrazovanja u Srbiji.

U skladu sa tim, ova publikacija je namenjena različitim akterima obrazovnog sistema, kao i širem krugu potencijalnih korisnika, tj. svima onima koji smatraju da interkulturalno obrazovanje može da doprinese kvalitetnijem i pravednijem obrazovanju i socijalnoj inkluziji.

Ukupan broj stranica: 
184
Ovaj sadržaj je relevantan za državu(e): 
Srbija

Ovaj projek(a)t je finansiran od:

Kontakt

Terre des hommes Regional Office
1027 Budapest,
Bem rakpart 50. T.1, .
Hungary

Phone: (36 1) 266-5922