"Prava deteta u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

detalji

Datum izdavanja:  01. 08. 2019. Author:  Radovan Cicvarić Izdavač:  Užićki centar za prava deteta

Užički centar za prava deteta je pripremio četvrti alternativni izveštaj "Prava deteta u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji".

Predmet izveštaja je izrada nezavisne procene implementacije Akcionog plana za poglavlje 23 (AP 23), u delovima koji se odnose na prava deteta, zaključno sa krajem 2018. godine.

Ukupan broj stranica: 
46
Ovaj sadržaj je relevantan za državu(e): 
Srbija

Ovaj projek(a)t je finansiran od:

Kontakt

Terre des hommes Regional Office
1027 Budapest,
Bem rakpart 50. T.1, .
Hungary

Phone: (36 1) 266-5922