This webinar has already taken place. You will not be able to join it.

Start and finish time of webinar
3pm CET

O vebinaru

Tokom ovog vebinara, biće predstavljeni rezultati dvogodišnjeg projekta “Training Professionals Working with Children in Care” (2015-2016), koji je realizovan u osam evropskih zemalja: Bugarska, Hrvatska, Estonija, Francuska, Mađarska, Italija, Letonija i Rumunija. Priručnik koji je razvijen tokom projekta nazvan je “Ostavrivanje dečjih prava” zasnovan je na četiri principa Komnvencije o dečjim pravima, i teži ka njihovom uvođenju u svakodnevnu praksu profesionalaca. Ukupno je 881 profesionalac prošao kroz trening zasnovan na pravima i obučeni su kako da koriste pristup zasnovan na dečjim pravima u svojoj svakodnevnoj praksi.

Preliminarne evaluacije o korisnosti ovih obuka ističu da razvijanje kapaciteta profesionalaca za alternativnu negu za primenu pristupa zasnovanog na dečijim pravima u njihovom radu, nije samo nagrada i benefit za dete, već i za same profesionalce. Obuka omogućava učesnicima da vide stvari iz perspektive deteta kako bi bolje razumeli detetove potrebe. Kako bi se obezbedio maksimalna održivost ove obuke za primenu pristupa zasnovanog na dečjim pravima, konsultovani su mladi sa iskustvom u različitim aktivnostima i temama vezanim za ciljeve projekta. Vebinar je prvenstveno namenjen stručnjacima koji rade sa decom koja su pod nekom vrste posebne zaštite/nadzora/u sistemu podrške (children in care).

Stalni napori su potrebni kako bi se obezbedilo da stručnjaci koji rade sa ovom decom imaju obuku za korišćenje pristupa zasnovanog na pravima deteta - u njihovoj svakodnevnoj praksi.

O predavačima:

Julija Kovalenko je savetnik za zastupanje i zastupanje prava deteta u SOS Dečjim selima u Estoniji od 2012. godine. Magistrirala je u oblasti međunarodnog prava, specijalizovana je za oblast ljudskih prava i jednak tretman. Jedna od njenih glavnih odgovornosti je promovisanje aktivnosti koje imaju za cilj sprečavanje nasilja nad decom, posebno onoj deci koji se nalaze na alternativnom smeštaju, te iniciraju i održavaju dijalog sa vlastima i drugim zainteresovanim stranama, u cilju poboljšanja kvaliteta alternativne zaštite i poštovanja dečjih prava svih onih koji su na smeštaju, kao i podsticanje prevencije porodičnog odvajanja i okupljanja porodica. Gospođa Kovalenko ima veliko iskustvo u obavljanju raznih obuka o ljudskim pravima, dečijim pravima, jednakom tretmanu i nadležnostima roditelja kao što su Neverovatne godine (Incredible years - pozitivno roditeljstvo) i efikasnu roditeljsku školu od Tomasa Gordona, kao i u obukama za radnike koji se bave zaštitom od nasilja i pravima deteta, radila je eksternu reviziju institucija za stambenu zaštitu AudTrain itd. Julija je takođe razvila, za ministarstvo za socijalna pitanja Estonije, Vodič za smanjenje broja slučajeva i prevenciju nasilja nad decom pod starateljstvom, Smernice za internu evaluaciju u domovima i još mnogo toga.

Krešimir Makvić je zaposlen kao nacionalni savetnik za zastupanje u SOS Dečjem selu Hrvatska (deo globalne organizacije SOS KDI). Pokrenuo je brojne aktivnosti i proaktivno se zalagao za poboljšanje politika i praksi koje krše dobrobit dece u riziku od gubitka roditeljskog staranja, ili one dece koja su to već postala. Ima veliko iskustvo u vođenju uspešnih inicijativa za zagovaranje u cilju postizanja održivih promena za decu koja osiguravaju potpuno uživanje njihovih prava u okruženju koje pruža negu i podršku, promovisanje promena koje dovode do stvaranja politika i praksi (npr. Okruglih stolova, izgradnja koalicija, lobiranje i pregovaranje, podizanje svesti, učešće u umrežavanju, konferencije i seminari). Gospodin Makvić je profesionalni vaspitač sa velikim iskustvom u direktnom radu sa decom i omladinom i dizajniranjem i realizacijom projekata koji uključuju decu i omladinu.

Florens Treyvaud Nemtzov trenutno radi kao rukovodilac među-nacionalnih projekata koji su finansirani od strane EU i koji imaju za cilj izgradnju kapaciteta stručnjaka za negu a kako bi uvrstili prava deteta u svojoj svakodnevnoj praksi rada sa decom i mladim ljudima u alternativnoj brigi. Nosilac je magistarskog studija međunarodnih odnosa iz Ženevskog instituta za međunarodne i razvojne studije, fokusirana je na prava deteta u poslednjih 17 godina, a posebno na proces deinstitucionalizacije i unapređenje usluga alternativne nege. Gospođa Treyvaud Nemtzov ima bogato iskustvo zagovaranja i upravljanja projektima sa komplementarnim veštinama u strateškom planiranju, praćenju i evaluaciji, kao i upravljanju i koordinaciji.

Kako da učestvujete na vebinaru:

Koristite dugme ispod kako biste se prijavili za vebinar. Nekoliko sati pre vebinar-a dobićete e-mail sa linkom ka "sobi za vebinar" i uputstva kako se pridružiti. Pridruživanje našim vebinarima je vrlo lako, ne zahteva od vas nikakve posebne veštine i traje samo minut ili dva. Možete se pridružiti vebinar-u sa vašeg računara, tableta ili mobilnog telefona.

Ovde možete proveriti kada vebinar počinje u vašoj vremenskoj zoni.

Up
5

Childhub

You might like..

yes
0
1
O vebinaru: Da li biste rekli da je pristup koji omogućava građanima, kao nosiocima prava, da traže svoja prava i da utiču na kvalitet, efikasnost i odgovornost javnih službi, efikasan i za zaštitu dece? Da li se slažete da učešće dece ima posebnu…
yes
0
1
O vebinaru: Da li radite u javnom sektoru? Da li radite na promociji dečijih prava? Ako ste zainteresovani da naučite kako vlade i stručnjaci iz javnog sektora mogu čuti stavove dece o politikama i praksama koje utiču na njihov život, ovo je vebinar…
yes
0
1
Od samog početka takozvane ,,migrantske i izbegličke krize", mnoge Evropske zemlje su se suočile sa poteškoćama u pokušaju da se izbore sa krizom i da efektno odgovore na potrebe najugroženijih grupa koje su njome pogodjene. Pre dve godine ChildHub…
yes
0
Pridružite se našem vebinaru na kome će se govoriti o stavljanju deteta u fokus, gde ćemo razgovarati o obezbeđivanju inkluzivnog i "child-friendly" okruženja za decu sa akcentom na Barnahus standarde kvaliteta (Barnahus Quality Standards) i to:…
yes
0
7
O vebinaru: Sa zadovoljstvom vas pozivamo na vebinar u zajedničkoj organizaciji Childhub-a i ISPCAN-a (International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect) na temu sindroma sagorevanja u profesijama koje se bave dečijom zaštitom! U…
0
2
O vebinaru: Ovaj vebinar će predstaviti rezultate projekta "Proceduralna prava maloletnika osumnjičenih ili optuženih u krivičnim postupcima u EU" koji je sproveden kako bi se osiguralo da deca strani državljani koja su optuženi ili osumnjičeni za…
0
1
O vebinaru: U ponedeljak, 25. aprila 28 ljudi okupilo se u Midlsbrou u Art centru MIMA na četvorodnevnom kursu sa temom poboljšanja participativnih praksi za one koji rade sa mladim ljudima koji su doživeli seksualno nasilje. Želimo da Vas pozovemo…
yes
0
1
O vebinaru: Fokus ovog vebinara biće pitanje pritvora dece u migraciji u evropskom kontekstu kao i potencijal koji imaju razne alternative a koje bi trebalo da doprinesu smanjenju mere pritvora. Kadri Sova (Platform for International Cooperation on…
0
11
O webinaru: Ovaj webinar istražit će kako neke od partnerskih zemalja rade pripremu za napuštanje skrbi postizanjem održivosti od kraja implementacije projekta. Partneri će predstaviti kako osnažuju održive promjene ishoda osoba koje napuštaju skrb…
yes
0
O vebinaru: Svako ko je uključen u procese zagovaranja koji se odnose na evropske ili nacionalne politike u vezi sa povratkom dece migranata iz zemalja članica EU u zemlje porekla, trebalo bi da bude zainteresovan za ovaj vebinar. Predavači će…
yes
0
1
Sa zadovoljstvom vam najavljujemo dvodelni vebinar u organizaciji PROMISE-2 i Child Protection Hub projekta! Prema Barnahus standardima kvaliteta, Barnahus ili slične institucije treba da pruže usluge koje se odnose na tretman i mentalno zdravlje,…
0
O vebinaru: Ovaj vebinar je namenjen za sve organizacije koje se bave zagovaračkim inicijativama koje se tiču dece u migraciji. Vebinar će predstaviti resurse o dečjim pravima i politikama EU koje su dostupne kroz Inicijativu za decu u migraciji.…
0
O vebinaru: Vebinar “Unapređenje kompetencija stručnih radnika koji rade sa decom uključenom u život i/ili rad na ulici” obuhvata upoznavanje učesnika sa relevantnim temama koje su značajne za rad sa ovom grupom dece i mladih, počevši od upoznavanja…
yes
0
O vebinaru: Jedan kriterijum Barnahus modela je da se sprovode medicinska evaluacija kako bi se osiguralo pravo žrtve na zdravlje i obezbedili forenzički dokazi za potrebe istrage. Kao deo svojih medicinskih usluga, Barnahus ili slični modeli takođe…
yes
0
6
Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na sledeću sesiju Childhub serije vebinara o INSPIRE strategijama! U četvrtak 21. marta imaćemo zadovoljstvo da čujemo odličnog govornika na temu dobrih praksi koje se primenjuju širom sveta, a koje su povezane sa…