You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Start and finish time of webinar
3-4pm CET

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na sljedeću sesiju Childhub serije vebinara o INSPIRE strategijama! U četvrtak 07. februara imaćemo zadovoljstvo da od dva odlična govornika čujemo o dobrim praksama u kojima su učestvovali a u vezi sa dvije nove INSPIRE strategije:  

Strategija broj 2 Norme i vrijednosti

Norme usmjeravaju stavove i ponašanje oko odgoja djece, rodnih uloga i prihvatljivosti nasilja unutar grupe ili društva. Napori da se promovišu pozitivne norme i vrijednosti, kao i da se smanje uticaji štetnih, suštinski su dio svih INSPIRE strategija za zaštitu dobrobiti djece.

Dobra praksa Care International Balkans

Inicijativa za angažovanje muškaraca i dječaka (Inicijativa mladića) organizacije CARE International Balkans dio je njenog Programa za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u regiji. Od 2006. godine CARE International Balkans radila je i radi sa dječacima i mladićima na rodnoj transformaciji i promociji zdravog maskuliniteta. Kao rezultat tog programa, CARE je uočila potrebu za radom sa mladim budućim očevima i onima koji su nedavno postali roditelji. Od 2012. godine organizacija sprovodi istraživanja kako bi bolje razumjela ulogu očeva u regionalnom balkanskom kontekstu što je pomoglo da se postavi temelj za program koji je razvila.

O govorniku:

Besnik Leka je Koordinator projekta MenCare programa Inicijativa mladića na Kosovu i Albaniji, a takođe je član MenEngage Alliance Europe, mreže evropskih organizacija uključenih u rad na angažovanju muškaraca i dječaka, koja je i dio globalne Men-Engage alijanse. Po završetku rodnih studijama na koledžu Dartmouth g. Leka je radio 11 godina u društvenom razvoju i ima posebnu strast prema rodnoj ravnopravnosti. Kao koordinator projekta za CARE International vodio je mnoge radionice sa studentima kako bi izazvao pitanja o tradicionalnim rodnim ulogama, posebno među mladićima, i nadgledao implementaciju uspješnih aktivnosti i kampanje Inicijative mladića. G. Leka vjeruje da će mu njegovo obrazovanje pomoći da dalje razvija svoje profesionalne kapacitete, što bi doprinijelo njegovom radu sa mladima i koncepciji roda i seksualnosti.

Strategija broj 5 Ekonomsko osnaživanje

Ekonomska stabilnost i osnaživanje porodice smanjuju faktore rizika od nasilja i povećavaju zaštitne faktore. Pristup resursima omogućava roditeljima da ulažu u zdravlje i obrazovanje djece, povećava ekonomsku otpornost porodice i smanjuje finansijski stres. Ekonomska nezavisnost pomaže ženama i djevojčicama adolescentima u zaštiti od seksualne eksploatacije i drugih rizika. Kada se spoje sa obukom o rodnoj ravnopravnosti, napori za povećanje prihoda mogu umanjiti faktore rizika od zlostavljanja djece, svjedočenja interpersonalnom nasilju (IPV), eksploatacije, dječjeg rada i ranog braka.

Dobra praksa - Mikrofinansijska inicijativa: ProSEED

Program „Promocija održivog ekonomskog i regionalnog razvoja zapošljavanja, stručno obrazovanje i obuka u Albaniji“ (ProSEED) ima za cilj da poveća poduzetničke vještine među vlasnicima novih ili postojećih malih i srednjih preduzeća (MSP) koji žele proširiti svoje poslovanje kako bi povećali svoju potencijalnu konkurentnost na nacionalnom i globalnom tržištu. Ciljna grupa za ovu intervenciju su i muškarci i žene koji su u ranim fazama svoje preduzetničke aktivnosti (u procesu osnivanja svog biznisa ili su to učinili u posljednje 3 godine) ili koji planiraju inovirati i ulagati u proširenje svog biznisa. Konkurs za IDEA poslovni plan - koji se sprovodi u bliskoj saradnji sa AIDA i privatnim sektorom - ima za cilj i uspostavljanje Mreže mentora i biznis anđela. Takođe, pomaže u smanjenju konflikata u domaćinstvu, bijesa i mogućeg nasilja uz pomoć uvođenja osnovnih finansijskih vještina i pomoći u održavanju finansijske stabilnosti porodice.

O govorniku:

Yetona Myteveli sa diplomom doktora medicine i ekonomije, je agent za promjene, facilitator i psihoterapeut sa privatnom praksom u Tirani. Ima široku ekspertizu sa više od 15 godina radnog iskustva sa međunarodnim organizacijama sa fokusom na ekonomski razvoj i promociju start up biznisa. Član je odbora Albanske asocijacije pozitivne psihoterapije i Svjetske asocijacije pozitivne psihoterapije. Sertifikovani je pozitivni psihoterapeut iz Wiesbaden akademije u Njemačkoj, diplomirala je kao doktor medicine i magistrirala ekonomiju. Pruža usluge pojedincima i timovima u transkulturnim pitanjima, upravljanju stresom, posredovanju u konfliktima, obuci za razvoj poslovanja i podučavanju (coaching). Ona primjenjuje transkulturni pristup i pristup orjentisan na razvoj kapaciteta i kombinuje i integriše psihološku ekspertizu o ličnim promjenama sa organizacionim znanjem, međunarodnim iskustvom i humanističko-etičkim stavom. 

O INSPIRE seriji vebinara:

U januaru i februaru ChildHub predstavlja INSPIRE paket: INSPIRE paket je pristup koji se zasniva na dokazima u revitalizaciji, fokusiranju i širenju postojećih multisektorskih napora za sprečavanje i reagovanje na nasilje nad djecom. Razvijen je u saradnji sa organizacijama WHO, CDC, Globalnim partnerstvom za okončanje nasilja nad djecom, PEPFAR, PAHO, UNICEF, UNODC, USAID, Together for Girls i Svjetskom bankom. Paket se temelji na konvergenciji između navedenih organizacija i partnerstava u strategijama koje preporučuju i predstavlja najbolje dostupne dokaze.

Sedam strategija su:

  1. Implementacija i primjenjivanje zakona
  2. Norme i vrijednosti
  3. Sigurno okruženje
  4. Podrška roditelja i staratelja
  5. Ekonomsko osnaživanje
  6. Usluge odgovora i podrške (eng. response and support sevices); i
  7. Obrazovanje i životne vještine.

Ovih sedam strategija utemeljenih na naučnim dokazima dopunjavaju još dvije: Multisektorska koordinacija i Monitoring i evaluacija. Osnovni INSPIRE dokument sada je dopunjen detaljnim Priručnikom za implementaciju INSPIRE koji objašnjava kako izabrati i implementirati intervencije iz svake od sedam strategija, a takođe pruža i sažet pregled Indikatora kojima je moguće izmjeriti uticaj intervencija.

Ovdje možete pronaći sve INSPIRE materijale i snimljene prošle vebinare iz ove serije!

Kako da prisustvujete vebinaru:

Kliknite na link ispod kako biste se prijavili za webinar. Nekoliko sati prije početka vebinara stići će vam e-mail sa linkom za sobu za vebinar kao i uputstvo kako mu se priključiti. Priključivanje vebinaru je vrlo jednostavno, ne zahtijeva posebne vještine, a traje svega minut ili dva. Vebinar možete pratiti sa vašeg računara, tableta ili mobilnog telefona.

 Ovdje možete provjeriti vrijeme početka vebinara u Vašoj vremenskoj zoni.

https://childhub.org/sites/default/files/webinars/besnik_leka_childhub_inspire_webinar_1.pdf
https://childhub.org/sites/default/files/webinars/jetona_myteveli_childhub_inspire_webinar_3.pdf
Up
8

Childhub

You might like..

yes
0
Drugi vebinar iz mini serije vebinara o forenzičkim intervjuima u Barnahusu ugostićemo 07. marta u 14:00 časova, kako bismo predstavili strategije i pristupe za zadovoljavanje individualnih potreba svakog djeteta i za osiguranje ravnopravnog…
0
Intervjuisanje djece je vrlo osjetljivo pitanje, pa se čak i iskusni ispitivači bore sa tim kako da dobiju potrebne informacije bez ponovnog traumatizovanja djece. Da li ste ikada razmišljali o tome kako bi bilo korisno vjezbati intervjuisanje djece…
0
Postojeći pravosudni informacioni sistem (PRIS) pokazao se zastarjelim sa tehničkog i funkcionalnog gledišta i ne pokriva trenutne potrebe pravosuđa. Stoga je Vlada Crne Gore (Ministarstvo pravde) usvojila Strategiju o informacionoj i komunikacionoj…
0
Centar za socijalni rad je osnovna ustanova u sistemu socijalne zaštite, sa javnim ovlašćenjima u rešavanju o pravima građana iz oblasti socijalne zaštite. O vebinaru: Mesto, nadležnosti, ovlašćenja i uloge centra za socijalni rad u sistemu…
0
Više od 5.000 mladih Rumuna, uzrasta do 18 godina, nestalo je u prošloj godini (od 30. aprila 2018. do 20. maja 2019. godine), prema podacima Uprave za kriminalističke istrage Generalnog policijskog inspektorata koje je predstavio Save the Children…
0
Ova inicijativa okuplja više od osam miliona ljudi u više od 60 zemalja širom sveta, a sada je u potpunosti dostupna u Srbiji, i deo je partnerstva između UNICEF-a i Ministarstva omladine i sporta. Pomoću U-Report anketa na Facebook strani ili preko…
0
Crna Gora je posvećena okončanju nasilja nad djecom i implementaciji multidisciplinarnog pristupa u prvenciji i okončanju nasilja kao i prevenciji reviktimizacije djece žrtava i/ili svjedoka nasilja. U okviru Globalnog partnerstva za okončanje…
yes
0
1
Više od 50 dece iz porodica sa malim primanjima učestvovalo je u letnjem kampu „Ja imam pravo da učim o svojim pravima putem igre“, u okviru letnjeg kampa održanog od 17. do 21. juna. Kamp je organizovala Gimnazija Ion Creanga u dečijem selu…
yes
0
1
Terre des hommes Moldavija je organizovala obuku o sistemu i politikama zaštite dece u sportu, za 164 pedagoga, predstavnika 12 škola fudbala iz Moldavije, koji su učestvovali na seminaru za lidere i trenere u okviru projekta Open Fun Football…
yes
0
O vebinaru:           Prezentacija će ukratko opisati rumunski pravosudni sistem za maloletnike sa fokusom na diverzivne metode. U prvom delu, dr Ioan Durnescu će predstaviti relevantno zakonodavstvo koje se primjenjuje na maloletnike. Zatim će…
0
Stručni radnici iz Republike Srpske, ali i cijele Bosne i Hercegovine, saglasni su da je potrebno raditi na unapređenju položaja i statusa stručnih radnika kao i promovisanju vrijednosti djelatnosti socijalnog rada i njegove uloge u drustvu, jedna…
0
Stručni radnici iz Republike Srpske, ali i cijele Bosne i Hercegovine, saglasni su da je potrebno raditi na unapređenju položaja i statusa stručnih radnika kao i promovisanju vrijednosti djelatnosti socijalnog rada i njegove uloge u drustvu, jedna…
yes
0
4
Organiziramo webinar kako bismo prikazali rezultate rada koje je provelo Vijeće baltičkih zemalja u suradnji s Međunarodnim centrom za razvoj migracijske politike (ICMPD) kao dio TRAM projekta (Trgovanje ljudima migracijskim rutama prema Europi…
0
Svrha ovog priručnika je da pomogne u zagovaranju za prava deteta svim stručnjacima koji se bave ovom sferom, da utiču na vlade na nacionalnom i subnacionalnom nivou, kako bi promovisali razvoj boljih usluga nege za decu migrante bez pratnje kao i…
0
Zavod za školstvo Crne Gore i UNICEF objavili su priručnik za nastavnike i nastavnice osnovnih škola pod nazivom “Moje vrijednosti i vrline – razvoj socijalnih i emocionalnih vještina učenika i učenica”. Brojna savremena istraživanja potvrđuju:…