10 000 ljudi u Idomeni: Terre des hommes veoma zabrinut za djecu izbjeglice i migrante

This content was suggested by: 
08. 03. 2016.

Terre des hommes je veoma zabrinut u vezi situacije u kojoj se nalaze izbjeglice i migranti, posebno djeca i ugrožene osobe, u Idomeni, na  granici Grčke i Makedonije. 

Više od 10 000 ljudi od prošlog ponedeljka čeka na zatvorenoj Grčko-Makedonskoj granici. Prema izvještajima više od 50% njih su žene i djeca. Ova situacija je rezultata novih restrikcija nametnutih od strane zemalja članica EU koje se implementiraju duž Balkanske rute da se ograniči broj izbjeglica i migranata koji su u tranzitu na kvotu od 580 osoba dnevno. Kao rezultat toga, hiljade izbjeglica su ostale u Idomeni kao i duž balkanske rute.

Kamp u Idomeni nema kapaciteta da zbrine tako veliki broj ljudi, ostavljajući hiljade osoba da spavaju van u veoma lošim uvjetima sa  ekstremno ograničenim pristupom hrani, vodi, toaletima, tuševima i zdravstvenoj/medicinskoj brizi. Ovo je posebno zabrinjavajuće za najranjivije grupe: djecu kao i stare osobe, onesposobljene i bolesne osobe.

Za ljude koji nisu u mogućnosti da napreduju dalje posljednjih dana, ova situacija je frustrirajuća i neshvatljiva.

U ponedeljak 29. februara, nakon što su neke od izbjeglih osoba pokušale da polome ogradu, makedonska policija je upotrijebila suzavac. To je dovelo do panike; MSF izvještava da su oni  “tretirali 22 osobe nakon sukoba, uključujući njih 18 sa respiratornim problemima od kontakta sa suzazavcem i njih četvoro koji su pogođeni sa gumenim metcima i palicama. Oni kažu da je 10 djece, uključujući i neke koji su mlađi od 5 godina, bilo među povrijeđenima”.

Nije izgledno da će ova situacija postati bolja jer više od 2000 izbjeglica stiže svakog dana na grčka ostrva i cilj im je da pređu makedonsku granicu.

Zbog toga će  Terre des hommes Lausanne and Terre des hommes Netherland nastaviti da rade zajedno sa svojim lokalnim partnerima ARSIS, La Strada and NSHC da podrže izbjeglice i njihove porodice sa svojom intervencijom u Grčkoj, Makedoniji i Srbiji .

Terre des hommes poziva na zaštitu sve djece. Slijedeći princip ne-diskriminacije nijedno dijete ne može biti uskraćeno od njegovih/njenih prava usljed njihove nacionalnosti.

Nove odredbe zaustavljaju izbjegličko apliciranje za azil zasnovano na njihovoj nacionalnosti ili usljed nedostatka dokumenata. To je kršenje Ženevskih konvencija kao i Univerzalne Deklaracije o ljudskim pravima.

Terre des hommes poziva na zajedničku EU politiku i brz, koordiniran odgovor od EU i Balkanskih zemalja da se podrže osobe koje traže azil sa posebnim osvrtom na ranjive osobe uključujući i djecu.

Series this is part of: 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: