[Crna Gora] Delegacija crnogorske Vlade u studijskoj posjeti Barnahusu u Talinu, Estonija

13. 06. 2019.

Crna Gora je posvećena okončanju nasilja nad djecom i implementaciji multidisciplinarnog pristupa u prvenciji i okončanju nasilja kao i prevenciji reviktimizacije djece žrtava i/ili svjedoka nasilja. U okviru Globalnog partnerstva za okončanje nasilja nad djecom, Crna Gora je jedna od zemalja inicijatora promjena. U tom smislu, crnogorskom nacionalnom Strategijom za prevenciju i zaštitu djece od nasilja sa akcionim planom 2017-2021, u okviru Specifičnog strateškog cilja 2: Unapređenje institucionalnog okvira za profesionalnu, kvalitetnu i efikasniju brigu i zaštitu djeteta, predviđeno je uspostavljanje Dječje kuće za djecu žrtve nasilja. Na osnovu zahtjeva Ministarstva rada i socijlnog staranja, ChildHub je odlučio podržati organizaciju studijske posjete jednoj od Dječjih kuća za djecu žrtve nasilja koje su već uspostavljene u Evropi. Cilj ove studijske posjete bio je da predstavnici relevantnih crnogorskih institucija dobiju sve neophodne informacije i detaljno se upoznaju sa načinom na koji je Dječja kuća za djecu žrtve seksualnog nasilja u Talinu, u Estoniji uspostavljena kao i načinom njenog funkcionisanja, uključenim sektorima i profilima stručnjaka koji su angažovani, važnosti forenzičkog intervjua i prevenciji reviktimizacije djeteta žrtve nasilja itd. Estonski model Dječje kuće (Barnahus) odabran je za studijsku posjetu jer je najsličniji modelu koji će biti uspostavljen u Crnoj Gori, gdje će vodeća institucija biti Ministarstvo rada i socijalnog staranja.  Domaćin studijske posjete koja je organizovana od 10. do 13. maja 2019.g. je bilo Ministarstvo za socijalnu zaštitu Estonije odnosno Odsjek za dječju zaštitu Odbora za socijalno osiguranje s obzirom da je Odbor za socijalno osiguranje institucija nadležna za Dječju kuću za djecu žrtve seksualnog nasilja u Estoniji. 

Članovi crnogorske delegacije bili su predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja – Goran Kuševija, generalni direktor Direktorata za socijalnu i dječju zaštitu (pomoćnik ministra), Svetlana Sovilj, savjetnica u Direktoratu za socijalnu i dječju zaštitu (zadužena za pitanja u vezi sa nasiljem nad djecom i djecu bez roditeljskog staranja) i Dijana Popović-Gavranović, načelnica Stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva (žrtve/svjedoci nasilja i maloljetni počinioci). Pored institucija socijalne zaštite, Stručna služba ima važnu ulogu s obzirom da vrši procjenu i pripremu djece/maloljetnika za saslušanje putem audiovizuelne tehnike primjerene potrebama djeteta. Delegaciji je tokom studijske posjete podršku pružila Milena Karišik, EVAC saradnica za Crnu Goru.  

Pored posjete Dječjoj kući (Barnahus), ovo je bila prilika za crnogorsku delegaciju da sazna više o pristupima koje Estonija ima u pogledu zaštite djece - informacijama o sistemu socijalne zaštite u Estoniji koji je reformisan 2016. godine, funkcionisanju Ministarstva za socijalnu zaštitu, Odbora za socijalno osiguranje i njegovog Odjeljenja za dječju zaštitu, kao i Odjeljenja za politike jednakosti, i aktivnostima i vrstama podrške koju ove institucije pružaju (podrška žrtvama porodičnog nasilja i seksualnog zlostavljanja; među različitim vrstama podrške žrtvama - skloništa za žrtve nasilja koja finansira država, a koja su u skladu sa Istanbulskom konvencijom, usluge alternativnog staranja itd.). Delegacija je dobila i informacije o aktivnostima Ministarstva pravde - Odjeljenja za analizu politika kriminaliteta i njegovoj saradnji s Ministarstvom za socijalnu zaštitu. Za trenutni crnogorski kontekst, bilo je posebno zanimljivo čuti nešto više o istraživanju i analizi podataka i aktivnostima u vezi sa seksualnim zlostavljanjem, pravosuđu prilagođenom djeci, zločinima iz mržnje, žrtvama i počiniocima itd, kao i o aktivnostima prevencije seksualnog zlostavljanja - statistici, analizi, istraživanju i aktivnostima odjeljenja za zaštitu podataka. Crnogorska delegacija takođe je posjetila Centar za djecu u riziku (Tallinna Laste Turvakeskus) koji pruža usluge rehabilitacije, uz obavezno pohađanje škole, za djecu s poremećajima u ponašanju kojima je potrebna pomoć zbog nedostataka nastalih kod starateljstva i odgoja, te doprinosi resocijalizaciji djeteta i smanjenju antisocijalnog i zavisnog ponašanja. Delegacija je posjetila Nacionalni institut za razvoj zdravlja (Institut Tervise Arengu), Jedinicu za porodicu i roditeljstvo gdje je predstavljen program rane prevencije za porodice s djecom Nevjerojatne godine, program zasnovan na dokazima koji je donio mnogo koristi ne samo roditeljima i djeci, već i država u smislu investicija i ishoda. Predstavljen je i PRIDE program za hranitelje i usvojitelje, gdje je delegacija imala priliku da uporedi iskustva iz Crne Gore u pogledu razvoja hraniteljstva. Osim toga, delegacija je posjetila i nevladinu organizaciju SA Kiusamisvaba Kool koja uspješno implementira KiVa program u školi - program borbe protiv vršnjačkog nasilja koji je utemeljen na dokazima i nauci sa takvim pristupom gdje učestvuje cijela škola, a čiji je cilj prevencija zlostavljanja, djelotvorno rješavanje nastalih slučajeva i minimiziranje negativnih efekata nasilja.

Ovaj projek(a)t je finansiran od: