[Međunarodno] Zaustavljanje nasilja nad decom nedovoljno finansirano u okviru međunarodne saradnje

  • Pregled razvojne pomoći (official development assistance - ODA) u oblasti suzbijanja nasilja nad decom
31. 05. 2017.

Po prvi put, urađen je pregled zvanične razvojne pomoći (ODA) o suzbinju nasilja nad decom i izveštaj pokazuje da samo mali deo ove pomoći ide ka zaustavljanju nasilja nad decom.

U izveštaju Counting Pennies, utvrđeno je da je u 2015. godini, od ukupnog ODA budžeta koji je iznosio 174 milijardi dolara, manje od 0,6 odsto izdvojeno za suzbijanje nasilja nad decom.

Nasilje ugrožava razvoj dece, njihovo zdravlje i obrazovanje, i ima visoku cenu za društvo - do čak 7 triliona dolara godišnje, širom sveta. Zbog toga, 2030 Program za održivi razvoj, sada uključuje jasni globalni cilj da se zaustave svi oblici nasilja nad decom (Target 16.2). Iskorenjivanje zlostavljanja, zanemarivanja i iskorišćavanja dece je, takođe, integrisano u svim drugim delovima ove međunarodne razvojne agende.

Studija preporučuje da donatori poboljšaju praćenje troškova kako bi se utvrdilo na koji način međunarodna razvojna pomoć doprinosi zaustavljanju nasilja nad decom. U izveštaju se takođe poziva na dalje istraživanje domaćih resursa koji se ulažu od strane lokalnih vlada.

Ovaj projek(a)t je finansiran od: