Saopštenje za javnost: Nedostatak pravne zaštite u području dečijih prava

13. 11. 2015.
Source: 
http://www.rtklive.com/?id=2&r=48253

Izveštaj o napretku Kosova objavljen 10 novembra 2015, između ostalog obuhvata nalaze i preporuke u oblasti zaštite prava deteta.

Izveštaj o napretku ističe nedostatak sprovođenja zakona koji se bavi zaštitom prava deteta.
Što se tiče finansijske podrške, u izvještaju se navodi da Kosovo treba da obezbedi da opštine imaju dovoljno sredstava da pružaju socijalne usluge u okviru svojih nadležnosti, takođe alokacija budžeta mora da se sprovede na taj način da bi imao efektivnu decentralizaciju. U izveštaju se navodi nedovoljno finansiranje u zdravstvenom sektoru, gde nedovoljna sredstva za zdravstveni sektor sprečava ispunjavanja osnovnih potreba za zdravlje majke i deteta, javnog zdravlja, što se odražava na razvoj deteta.

U izveštaju se ističe nepotpun pristup u predškolskom obrazovanju ili edukaciji u ranom djetinjstvu, gde su samo 4.5% dece uključeni u predškolskom obrazovanju (uzrasta 0-5), dok 74% dece uzrasta 5-6 pohađa predosnovno obrazovanje. Što se tiče sveobuhvatnog obrazovanja, između ostalog, u izvještaju se preporučuje obezbeđivanje pristupa kvalitetnom obrazovanju za decu sa ograničenim sposobnostima kao i sprovođenje zakona koji se bavi pitanjem napuštanja škole.

U izveštaju se takođe spominje potreba za procenu sprovođenja strategije 2009-2013 i akcionog plana za prava deteta kao i razvoj jedne nove strategije i činjenice da Zakon o Zaštiti Dece treba da izbegne dupliranje postojećih zakona o pravima deteta.

Između ostalog, KOMF je dosledno preporučio Vladi i opštinama, ulaganje u oblasti socijalne zaštite, obrazovanja i zdravstva. KOMF nastavlja da stoji iza pruženih preporuka, koji su takođe spomenuti i u izveštaju o napretku. Preporuke KOMF-a su sledeće:

Razvijanje politika za dalje unapređenje pravnog okvira za poboljšanje položaja dece preko Zakona o Zaštiti Deteta, relevantnih propisa kao i izrade Strategije i Akcionog plana za Zaštitu Prava Deteta;
Povećanje ulaganja u oblasti dobrobiti i socijalne zaštite, uključujući i formiranje posebnog granta za socijalne usluge u opštinama;
Stvaranje konkretnih planova za neophodne politike i povećanje investicija kako bi se osigurale kvalitetne zdravstvene usluge, uključujući obezbeđivanje održivosti fonda za decu sa ozbiljnim bolestima, koje zahtevaju adekvatan tretman u inostranstvu;
Povećanje ulaganja u poboljšanje kvaliteta obrazovanja i efikasno sprovođenje zakona i drugih pravnih akata, koji regulišu uključivanje i pristup obrazovanju, sprečavanje napuštanja škole i sprečavanje nasilja u školama;
Poseban fokus na veću socijalnu zaštitu za svu decu kojima je potrebna institucionalna zaštita, uključujući i napuštenu decu i decu bez roditeljskog staranja, decu sa ograničenim sposobnostima, decu u siromaštvu, zlostavljanu i zanemarenu decu, decu žrtve eksploatacije i trgovine, decu uključenu u teškom radu itd.

 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: