[South Eastern Europe] Rad na daljinu, oslonac i podrška djeci u riziku – iskustva i preporuke

15. 04. 2020.
Source: 
IN FOUNDATION (INF)

IN fondacija, fondacija za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u BiH nastavila je svoj rad i aktivnosti kroz pružanje podrške djeci u riziku, na daljinu.

Trenutna svjetska krizna situacija izazvana korona virusom značajno ugrožava sve građane BiH, a posebno djecu i to onu u riziku, koja žive u disfunkicionalnim porodicama. Djeca su izašla iz svojih rutina koje stvaraju osjećaj strukture, sigurnosti i kontrolabilnosti situacije, više ne idu u školu, uče na daljinu, njihovi kontakti s vršnjacima su smanjeni, roditelji su uplašeni, frustrirani i sve teže regulišu svoje emocije i ponašanja. Takvo okruženje čini situaciju nepredvidivom što stvara osjećaj gubitka kontrole, straha i nesigurnosti. Mnogi stručnjaci upozoravaju na porast porodičnog nasilja koje se često dešava u situacijama koje su van naše kontrole, čemu djeca sada još više svjedoče jer su kod kuće.

Nesigurnost i neizvjesnost nas čini još ranjivijima, jer ni roditelji djece nemaju odgovore i osjećaju se ugroženo što se prenosi na djecu i negativno utiče na njihovo mentalno zdravlje. Upravo zbog toga djeca trebaju posebnu vrstu podrške i pažnje.

Centar za podršku djeci i porodici „Gnijezdo“ za djecu iz višeproblemskih porodica predstavlja oblik prevencije i program rane intervencije. Fokusiran je na djecu uzrasta od 8 do 15 godina starosti, sa ciljem da im se osigura trajnija podrška, sigurno i stabilno okruženje, i da se djeci u riziku pomogne da lakše savladaju poteškoće i izazove sa kojima  se suočavaju, kroz svakodnevnu pomoć u učenju i savladavanju gradiva, sport, edukativne radionice, kreativne i druge slobodne aktivnosti, koje imaju njihovi vršnjaci koji odrastaju u funkcionalnim porodicama. Standardizovana i prilagođena metodologija fokusira se na jačanju rezilijentnosti (otpornosti), uzajamne podrške i učešća djece. Pristup omogućava individualno praćenje i direktan rad sa djecom. Centar je otvoren u mjesnoj zajednici Karanovac, 13 km od centra Banja Luke, uz saglasnost i preporuku JU Centra za socijalni rad Banja Luka. Centar okuplja između 20 i 30 djece koja svakodnevno dolaze u centar. Djeca se biraju u koordinaciji i konsultaciji sa nastavnicima u školi i roditeljima koji su dali svoj pristanak.

Pored sadržaja koji je Centar „Gnijezdo“ nudi djeci u dosadašnjim okolnostima, odlučili smo se na kreiranje novih sadržaja na daljinu koji treba da dopune intervencije podrške. Koliko je neizvjesna, teška i zastrašujuća borba sa korona virusom odraslima, toliko je i djeci. Kroz nekoliko sedmičnih sastanaka sa djecom težimo ka ublažavanju i otklanjanju straha kod djece, uvođenju novog i zanimljivog sadržaja u njihove svakodnevne aktivnosti kod kuće, otvara se mogućnost druženja djece kroz online platforme, a na koncu i ono što je najvažnije djeca imaju oslonac i podršku voditelja Centra, koju su imali i tokom dotadašnjih dolazaka. Ono što je jako važno jeste da sva djeca imaju mogućnost individualnih razgovora sa voditeljima Centra, kada god osjete potrebu za istim, kada god ih nešto brine ili imaju neki problem.

Plan online rada sa djecom do svoje realizacije prošao je nekoliko koraka: odobrenje i podrška roditelja za rad sa djecom, kontaktiranje i informisanje djece o načinu rada, dogovor oko slanja povratnih informacija. Kroz razgovor i saradnju sa djecom dogovorili smo se da ćemo aktivnosti podijeliti u tri grupe, a to su slobodne aktivnosti (kroz opušten razgovor sa djecom razgovaramo o aktuelnim temama, o temama koje njih interesuju i koje su im zanimljive), kreativne aktivnosti i edukativne aktivnosti. Susreti se odvijaju tri puta sedmično u trajanju od 1h. Prije i poslije svakog online susreta djeca na skali procjene koja im je dostavljana označavaju trenutno stanje svojih emocija, radi praćenja emocionalnih promjena koje se kod djece dešavaju u ovom periodu. Takođe tokom svakog susreta imamo vrijeme u okviru kojeg razgovaramo o tome kako se osjećaju, da li ih nešto brine, da li im je nešto nejasno u ovoj sitauciji, kako provode dane i sl. Dosadašnje povratne informacije od djece su isključivo pozitivne, djeci se jako sviđa ovakav način rada, uživaju u bijegu od svakodnevne monotonije, rado učestvuju u aktivnostima i svakodnevno nam šalju fotografije svojih radova.

Kroz naše dosadašnje iskustvo možemo izdvojiti i nekoliko preporuka za dalji rad, koje bi svima mogle biti od velike pomoći. Neke od tih preporuka su sljedeće: aktivnosti ne bi trebalo da traju duže od 1h, da kod djece ne bi došlo do otpora i zasićenja; poštovati potrebe djece i aktivnosti i sam program rada učiniti dosta fleksibilnim; imati na umu da su djeca u doređenoj mjeri zatvorenija kroz online rad; da aktivnosti ne budu samo edukativne i da se ne svode na priču i predavanje voditelja, već da aktivnosti budu zabavne, kreativne i da služe rasterećenju djece; da se djeci uvijek da prilika da iskažu svoja osjećanja, svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo načinom rada, sadržajem ali i svakodnevnim okolnostima; da aktivnosti budu uvijek u dogovoreno vrijeme, bez prevelikih odstupanja, osim ako se sa djecom to dogovorimo; da sa djecom unaprijed dogovorimo šta ćemo raditi u narednom periodu i da im damo slobodu da samostalno kreiraju sadržaje i da ih predstave svojim drugarima i sl.

Series this is part of: 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: