Usvojen Akcioni plan za djecu BiH

19. 06. 2015.
Source: 
Save the Children

Save the Children pozdravlja usvajanje Akciоnog plana za djecu Bosne i Hercegovine (BiH) koji je usvojen na sjednici Vijeća ministara BiH održanoj 2. juna 2015. godine, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Svrha  izrade ovog, trećeg po redu Akcionog plana za djecu BiH  2015 - 2018.  godine je nastavak kontinuiranih  aktivnosti  koje  se  u  BiH  provode  od  2002. godine  radi  provođenja Konvencije UN o  pravima  djeteta  i  njena  dva  fakultativna  protokola,  kao  i  posebno utvrđene preporuke od strane Komiteta za prava djeteta.

Osnova za  izradu  akcionog plana su  posebno utvrđene preporuke od strane Komiteta za  prava djeteta te aktivnosti gdje su postignuti  najlošiji  rezultati u  provedbi  mjera  prethodnog  Akcionog plana.  Pored  navedenog,  uzeti  su  u  obzir  dokumenti  relevantnih  UN  i  evropskih međunarodnih tijela, koji se odnose na zaštitu prava djeteta i njihovih porodica.

Save the Children je svoj doprinos izradi akcionog plana dao kroz konsultativne sastanke i preporuke upućene Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice.

„Neke od mjera koje predviđa Akcioni plan, a koje su dodane na našu inicijativu, su i inicijativa za programsko budžetiranje i osiguranje vidljivosti djece u budžetima, sa jasno dodijeljenim sredstvima za zadovoljavanje potreba i prava sve djece, zatim inicijativa za donošenje zakona koji izričito zabranjuju svako tjelesno kažnjavanje djece u svim postavkama, uključujući i kažnjavanje kod kuće. Takođe, naš prijedlog bilo je i postavljanje okvira za međusektorsku saradnju između relevantnih vladinih organizacija i agencija za rješavanje pitanja ekonomske eksploatacije djece, uključujući i pitanja djece uključene i život i rad na ulici. Ne manje važna je i inicijativa u cilju osiguravanja da djeca sa poteškoćama imaju pravo na obrazovanje, te da se u najvećoj mogućoj mjeri osigura njihovo uključivanje u redovni obrazovni sistem,“ objašnjava direktor programa u Save the Children, Ahmed Pjano.

Akcioni plan predviđa: unapređivanje  zakona  u  BiH,  politika,  strategija,  koordinaciju  i  izvještavanje s ciljem poboljšanja implementacije općih mjera iz Konvencije o pravima djeteta; unapređivanje ambijenta za implementaciju općih  načela Konvencije o pravima djeteta u vezi s nediskriminacijom, najboljim interesom djeteta i poštivanjem mišljenja djeteta. Plan predviđa i  osiguranje uvjeta za  potpunu  primjenu građanskih prava  i  sloboda  djece  i  uspostavljanje specifičnih mehanizama za zaštitu prava i sloboda; unapređivanje mehanizama  zaštite  djece i jačanje svijesti u cilju sprečavanja i suzbijanja nasilja nad djecom te jačanje kapaciteta  porodice  i  ukupnog  društvenog  ambijenta za  ostvarenje  socijalne  i zdravstvene zaštite, te obrazovanja  radi implementacije prava djece lišene porodičnog  okruženja. Akcionim planom se  osigurava mehanizam  za primjenu zaštite prava djece s poteškoćama i ukupna zaštita djece i životnog  standarda ranjivih  grupa  s posebnom  pažnjom  na  djecu  izbeglice, djecu migrante, djecu s ulice, djecu u sukobu sa zakonom i drugu djecu.

Ovaj projek(a)t je finansiran od: