Ostvarivanje d(j)ečjih prava – d(j)ečja prava u svakodnevnoj praksi profesionalaca (CHILDHUB VEBINAR)

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Datum održavanja vebinara: 
12. 12. 2017.
Start and finish time of webinar: 
3pm CET
Lecturer: 
Julia Kovalenko, Advocacy and Child rights Advisor, SOS Children’s Villages Estonia
Krešimir Makvić, National Advocacy Advisor, SOS Children’s Villages Croatia
Florence Treyvaud Nemtzov, International Project Manager, SOS Children’s Villages International
Organizator: 
ChildHub

O vebinaru

Tokom ovog vebinara, biće predstavljeni rezultati dvogodišnjeg projekta “Training Professionals Working with Children in Care” (2015-2016), koji je realizovan u osam evropskih zemalja: Bugarska, Hrvatska, Estonija, Francuska, Mađarska, Italija, Letonija i Rumunija. Priručnik koji je razvijen tokom projekta nazvan je “Ostavrivanje dečjih prava” zasnovan je na četiri principa Komnvencije o dečjim pravima, i teži ka njihovom uvođenju u svakodnevnu praksu profesionalaca. Ukupno je 881 profesionalac prošao kroz trening zasnovan na pravima i obučeni su kako da koriste pristup zasnovan na dečjim pravima u svojoj svakodnevnoj praksi.

Preliminarne evaluacije o korisnosti ovih obuka ističu da razvijanje kapaciteta profesionalaca za alternativnu negu za primenu pristupa zasnovanog na dečijim pravima u njihovom radu, nije samo nagrada i benefit za dete, već i za same profesionalce. Obuka omogućava učesnicima da vide stvari iz perspektive deteta kako bi bolje razumeli detetove potrebe. Kako bi se obezbedio maksimalna održivost ove obuke za primenu pristupa zasnovanog na dečjim pravima, konsultovani su mladi sa iskustvom u različitim aktivnostima i temama vezanim za ciljeve projekta. Vebinar je prvenstveno namenjen stručnjacima koji rade sa decom koja su pod nekom vrste posebne zaštite/nadzora/u sistemu podrške (children in care).

Stalni napori su potrebni kako bi se obezbedilo da stručnjaci koji rade sa ovom decom imaju obuku za korišćenje pristupa zasnovanog na pravima deteta - u njihovoj svakodnevnoj praksi.

O predavačima:

Julija Kovalenko je savetnik za zastupanje i zastupanje prava deteta u SOS Dečjim selima u Estoniji od 2012. godine. Magistrirala je u oblasti međunarodnog prava, specijalizovana je za oblast ljudskih prava i jednak tretman. Jedna od njenih glavnih odgovornosti je promovisanje aktivnosti koje imaju za cilj sprečavanje nasilja nad decom, posebno onoj deci koji se nalaze na alternativnom smeštaju, te iniciraju i održavaju dijalog sa vlastima i drugim zainteresovanim stranama, u cilju poboljšanja kvaliteta alternativne zaštite i poštovanja dečjih prava svih onih koji su na smeštaju, kao i podsticanje prevencije porodičnog odvajanja i okupljanja porodica. Gospođa Kovalenko ima veliko iskustvo u obavljanju raznih obuka o ljudskim pravima, dečijim pravima, jednakom tretmanu i nadležnostima roditelja kao što su Neverovatne godine (Incredible years - pozitivno roditeljstvo) i efikasnu roditeljsku školu od Tomasa Gordona, kao i u obukama za radnike koji se bave zaštitom od nasilja i pravima deteta, radila je eksternu reviziju institucija za stambenu zaštitu AudTrain itd. Julija je takođe razvila, za ministarstvo za socijalna pitanja Estonije, Vodič za smanjenje broja slučajeva i prevenciju nasilja nad decom pod starateljstvom, Smernice za internu evaluaciju u domovima i još mnogo toga.

Krešimir Makvić je zaposlen kao nacionalni savetnik za zastupanje u SOS Dečjem selu Hrvatska (deo globalne organizacije SOS KDI). Pokrenuo je brojne aktivnosti i proaktivno se zalagao za poboljšanje politika i praksi koje krše dobrobit dece u riziku od gubitka roditeljskog staranja, ili one dece koja su to već postala. Ima veliko iskustvo u vođenju uspešnih inicijativa za zagovaranje u cilju postizanja održivih promena za decu koja osiguravaju potpuno uživanje njihovih prava u okruženju koje pruža negu i podršku, promovisanje promena koje dovode do stvaranja politika i praksi (npr. Okruglih stolova, izgradnja koalicija, lobiranje i pregovaranje, podizanje svesti, učešće u umrežavanju, konferencije i seminari). Gospodin Makvić je profesionalni vaspitač sa velikim iskustvom u direktnom radu sa decom i omladinom i dizajniranjem i realizacijom projekata koji uključuju decu i omladinu.

Florens Treyvaud Nemtzov trenutno radi kao rukovodilac među-nacionalnih projekata koji su finansirani od strane EU i koji imaju za cilj izgradnju kapaciteta stručnjaka za negu a kako bi uvrstili prava deteta u svojoj svakodnevnoj praksi rada sa decom i mladim ljudima u alternativnoj brigi. Nosilac je magistarskog studija međunarodnih odnosa iz Ženevskog instituta za međunarodne i razvojne studije, fokusirana je na prava deteta u poslednjih 17 godina, a posebno na proces deinstitucionalizacije i unapređenje usluga alternativne nege. Gospođa Treyvaud Nemtzov ima bogato iskustvo zagovaranja i upravljanja projektima sa komplementarnim veštinama u strateškom planiranju, praćenju i evaluaciji, kao i upravljanju i koordinaciji.

Kako da učestvujete na vebinaru:

Koristite dugme ispod kako biste se prijavili za vebinar. Nekoliko sati pre vebinar-a dobićete e-mail sa linkom ka "sobi za vebinar" i uputstva kako se pridružiti. Pridruživanje našim vebinarima je vrlo lako, ne zahteva od vas nikakve posebne veštine i traje samo minut ili dva. Možete se pridružiti vebinar-u sa vašeg računara, tableta ili mobilnog telefona.

Ovde možete proveriti kada vebinar počinje u vašoj vremenskoj zoni.

Jezik(ci) materijala: 
english.

Ovaj projek(a)t je finansiran od: