Prepoznavanje dece žrtava trgovine ljudima u kontekstu migracija

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

Datum održavanja vebinara: 
02. 02. 2016.
Start and finish time of webinar: 
15.00 CET
Lecturer: 
Brian Donald, Head of Office of the Director, Europol

Brian Donald, Europol

Organizator: 
Europol
ChildHub

Trgovina ljudima je ozbiljan zločin i zloupotreba osnovnih prava pojedinca i njegovog dostojanstva. To uključuje eksploataciju ljudi, često maloletnika, kojima se trguje od strane kriminalaca kao robom a za potrebe ekonomskog dobitka. Ona ima kompleksan i često transnacionalni karakter i zahteva efikasan odgovor na međunarodnom nivou.

Europol kao agencija za sprovođenje zakona Evropske unije igra važnu ulogu u borbi protiv trgovine ljudima. Na ovom Webinaru Brajan Donald, načelnik štaba u Europolu će predstaviti ključne činjenice i trendove u trgovini ljudima u EU kao i sve kompleksnosti angažovanja razlicitih nivoa kako bi se efikasno reagovalo na ovaj zločin. On će takođe pricati o svim pretnjama od trgovine decom, posebno u svetlu migracija u EU.

Svrha vebinara je diskusija o tome kako se boriti protiv trgovine ljudima, a posebno kako identifikovati potencijalne žrtve trgovine ljudima, naročito među decom.

 

O predavaču:

 Brajan Donald je šef Kancelarije direktora Europola a pridružio se GRAMPIAN policiji u Škotskoj u maju 1978. godine i dostigao rang detektiva upravnika. On je kasnije služio kao viši menadžer u Agenciji za organizovani kriminal (SOCA). Najveći deo njegove rane policijske karijere bio je rad na istragama u narkoticima, kao i vršenje nadzora u istragama zločina/incidenta.  Godine 1999. Dosao je u Nacionalnu krivičnu obaveštajnu službu, kao šef međunarodne politike. Tokom narednih 7 godina radio je u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova u EU gde je predstavljao Britaniju u mnogim radnim grupama. On je prešao iz policije u SOCA 1. aprila 2006. godine, gde je na čelu Međunarodnog odeljenja za strategiju i partnerstvo, odgovornog za Evropu, EU, Tursku i Balkan. Dana 1. avgusta 2007. godine, Brajan je imenovan za šefa Biroa za vezu Velike Britanije u Europolu. Od 1. juna 2010. godine, Brajan je na svojoj trenutnoj poziciji u Europolu kao šef Kancelarije direktora. U toj ulozi on ima posebnu odgovornost za promovisanje medjusektorkse  koordinacije i zato je aktivan u svim oblastima. Sa posebnim osvrtom na rešavanje pitanja koja su ili stalna ili izuzeci, on ima veliko iskustvo u donošenju odluka, strukturiranim savetima i upravljanju projektima.

Snimak vebinara je dostupan OVDE.

Jezik(ci) materijala: 
Serbian

Ovaj projek(a)t je finansiran od: