E drejta autorit

Të gjitha materialet tek faqja e internetit janë e drejta e autorit të Boshtit për Mbrojtjen e Fëmijëve, përveç rasteve kur është cituar ndryshe.

Boshti për Mbrojtjen e Fëmijëve inkurajon përdorimin e përmbajtjeve të faqes për qëllime, personale dhe edukative dhe jo-komerciale. Pra, tekstet, imazhet dhe çdo material tjetër mund të riprodhohet falas për qëllime personale dhe edukative apo hulumtime private, përveç rasteve kur parashikohet ndryshe. Megjithatë, përdorimi i teksteve, fotografive, videove në këtë faqe interneti për qëllime komerciale, nuk do të autorizohet pa u marrë leja më parë nga Boshti për Mbrojtjen e Fëmijëve.

Ju lutem, kini parasysh se emrat, imazhet, logot që identifikojnë produktin, botimet ose shërbimet e Boshtit të Mbrojtjes së Fëmijëve ose të palëve të treta në këtë faqe mund të jenë të mbrojtura me të drejtë autori, të drejtat e dizajnit ose markës tregtare. Në këto raste, nuk mund të riprodhohen pa miratimin e pronarit të markës tregtare. Asgjë e thënë në këtë tekst nuk do të merret apo interpretohet si dhënie licence për përdorimin e markës tregtare, të drejtës së dizajnit apo të drejtës së autorit nga Boshti për Mbrojtjen e Fëmijëve apo çdo palë e tretë. 

Mos harroni se nëse përdorni informacionin e faqes së Mbrojtjes së Fëmijëve me leje, duhet të përpiqeni të ruani kontekstin e paragrafëve të cituar dhe t’i jepni meritën që i takon personit ose organizatës që ka autorësinë.

Ky projekt është financuar nga: