[Evropa] Ndal dhunen dhe shfrytëzimin e fëmijëve migrante

03 Qer 2019
Source: 
Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës (PACE),respektivisht Komiteti për Migracionin kohët e fundit shprehu shqetësimin e tij lidhur me kërcënimet e rënda me të cilat ballafaqohen fëmijët migrues gjatë udhëtimit të tyre drejt Evropës. Ai gjithashtu theksoi mospërputhjet e politikave dhe procedurave "të cilat kufizojnë mundësitë ligjore për migrimin në Evropë dhe i vënë këta fëmijë në rrezik të bien në duart e kontrabandistëve dhe trafikantëve".

Komiteti gjithashtu shprehu pakënaqësinë e tij lidhur me faktin se disa shtete evropiane dështojnë të ofrojnë "mbrojtje adekuate për fëmijët emigrantë dhe ruajtjen e të drejtave të tyre", duke shkelur kështu detyrimet e tyre sipas Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës (UNCRC).

 

Pas një sërë rekomandimesh të paraqitura nga raportuesi Rósa Björk Brynjólfsdóttir (Islanda, UEL), deputetët theksuan më tej dëshirën që Shtetet Anëtare të Këshillit të Evropës të zbatojnë parimet e përcaktuara nga KDF të KB, më e rëndësishmja parimi i interesit më të mirë të fëmijë. Parlamentarët shtuan se Shtetet Anëtare duhet të sigurojnë që secili rast i një emigranti të vlerësohet individualisht.

U theksua më tej se autoritetet lokale dhe rajonale luajnë një rol vendimtar në sigurimin që fëmijëve të migrantëve u sigurohen të gjitha masat e nevojshme mbrojtëse pas mbërritjes dhe ripohuan mosmiratimin e të gjitha formave të praktikave të dhunshme të kryera kundër fëmijëve migrues, si ndalimi dhe aplikimi metodat jo të përshtatshme për fëmijët në procedurat e vlerësimit të moshës.

Së fundi, Komiteti artikuloi nevojën për krijimin e një strategjie të përbashkët të miratuar nga të gjitha shtetet anëtare të Këshillit të Evropës, që përshkruan mënyrat për të luftuar të gjitha format e dhunës kundër fëmijëve migrues dhe për të siguruar "mbrojtjen e gjerë dhe gjithëpërfshirëse të të drejtave të tyre njerëzore". Strategjia synon të kufizojë rrezikun e trafikimit të fëmijëve dhe abuzimit të fëmijëve duke paraqitur propozimet, të cilat identifikojnë mënyrat "për të siguruar hyrjen e sigurt dhe ligjore për fëmijët migrues në shtetet e treta".

Ky projekt është financuar nga: