Pandemia e Covid-19 paraqet shumë sfida për mirëqenien e punonjësve socialë si dhe për fëmijët dhe të rriturit me të cilët ata punojnë. Në këtë kuadër, “Kujdesi Komunitar për Informim” ka publikuar udhëzuesin ‘Si të Menaxhoni Frikën në Punën Sociale’, që mund të shkarkohet falas nga të gjithë profesionistët.

Udhëzuesi synon të mbështesë punonjësit socialë në fushat e mëposhtme:

  • Kuptimi i frikës në punën sociale
  • Faktorët më të zakonshëm personal dhe organizativ që shkaktojnë frikë te punonjësit socialë
  • Dhuna dhe agresioni ndaj punonjësve socialë
  • Tallja, ngacmimi dhe sinjalizimi
  • Shembuj të rastit, reflektim dhe këshilla për veprimet e mundshme konkrete

“Kujdesi Komunitar për Informim” synon që në të ardhmen e afërt të nxjerrë botime të tjera në dispozicion të punonjësve socialë.

Attachments
Bashkangjitur Madhësia
Managing fear in social work - Guide3.21 MB 3.21 MB
Vende(t) pёr tё cilat ёshtё relevant kjo pёrmbajtje
Gjuhё(t) e materialeve

Childhub

You might like..

0
20
Një Udhëzues i Praktikës për punëtorët social në lidhje me abuzimin në familje dhe mirëqenien e fëmijëve është publikuar në prill 2020 nga BASW. Në kohën e një bllokimi mbarëkombëtar për shkak të pandemisë, njerëzit janë më të cënueshëm se kurrë dhe…
yes
0
1
Më shumë se 250 burime për mbrojtjen e fëmijëve janë vënë në dispozicion gjatë pandemisë COVID-19 në http://covid.childhub.org/ Më shumë se 27.400 lajme për mbrojtjen e fëmijëve, materiale didaktike dhe mundësi të tjera https://childhub.org/ 10,000…
yes
0
  Më 28-30 maj 2018 në Sevilje të Spanjës, Child Protection Hub for Children do të ndajë ekspertizën e vet në zhvillimin e kapaciteteve të fuqisë punëtore sociale në Konferencën e 26-të Evropiane të Shërbimeve Sociale (ESSC). Konferenca (ESSC) do të…
0
Udhëzuesi i Procedurave për Identifikimin, Ndihmën e Menjëhershme dhe Referimin e Fëmijëve në Situatë Rruge u hartua me mbështetjen e Prezencës së OSBE-së në Shqipëri, nën drejtimin e Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. Ky dokument është…
0
6
  Trajnimi 'Shëndeti Mendor dhe Mbështetja Psikosociale në Situatë Emergjence' i organizuar bashkërisht nga zyra e OBSH-së dhe e UNICEF-it në Shqipëri, në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ka për qëllim pajisjen e…
yes
0
3
Kjo infografikë paraqet Ndihmën e Parë Psikologjike (PFA) dhe mënyrën sesi mund të përshtatet në kontekstin COVID 19. Ju do të gjeni në të informacionet e mëposhtme: Konsideratat kryesore lidhur me PFA; Kush mund të përfitojë nga PFA në kontekstin…
0
6
  Ky raport tregon normat  sociale ekzistuese dhe më të përhapura në Indi në kontekstin e trafikimit të qenieve njerëzore dhe analizon në mënyrë kritike ndikimin dhe praktikën e tyre; sanksionet sociale në zhvillim dhe identifikon pengesat për…
yes
0
236
PROJEKTI CHILD PROTECTION HUB Platforma për Mbrojtjen e Fëmijëve filloi në 2015 dhe u bë një rrjet rajonal për profesionistët e mbrojtjes së fëmijëve në rajonin e SEE dhe më gjerë. Partnerët origjinal janë nga Serbia, Kroacia, Bosnja, Rumania,…
0
Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF ka publikuar Raportin e Monitorimit “Komuna Ime, e Drejta Ime Sociale” mbi procesin e decentralizimit të shërbimeve sociale në Kosovë. Ky raport elaboron faktorët të cilët kanë penguar…
0
5
Sëmundjet infektive si COVID-19 mund të prishin mjediset në të cilat fëmijët rriten dhe zhvillohen. Ndërprerjet për familjet, miqësitë, rutinat e përditshme dhe komuniteti i gjerë mund të sjellin pasoja negative për mirëqenien, zhvillimin dhe…
0
  Aleanca për Mbrojtjen e Fëmijëve në Veprimtarine Humanitare ka hartuar Udhëzimin Teknik për MF gjatë COVID - 19 në mënyrë që të mbështesë punonjësit e mbrojtjes së fëmijëve në përpjekjet e tyre për t'iu përgjigjur MF në këto rrethana të pazakonta…
yes
0
8
Ky udhëzues është hartuar për të forcuar kompetencat e aktorëve të mbrojtjes së fëmijëve. Termi "aktorë të mbrojtjes së fëmijëve" përfshin tre kategori kryesore: Punonjësit Socialë: Profesionistë të cilët kanë kualifikime të akredituara të punës…
yes
0
  Qytetari i parë i infektuar nga COVID 19 në Shqipëri u identifikua më 9 Mars 2020. Menjëherë pas kësaj qeveria vendosi një sërë masash për të zvogëluar përhapjen dhe për të rrafshuar kurbën e infeksionit. U kërkua nga të gjithë qytetarët që të…
yes
0
Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF përmes një konference ka publikuar “Politikën rekomanduese për zhvillimin në fëmijërinë e hershme”. Qëllimi i publikimit të kësaj politike është përshkrimi i situatës lidhur me zhvillimin në…
0
2
  Si pjesë e njësisë së drejtësisë për të miturit, Terre des hommes Albania po kërkon të rekrutojë një Koordinator Projekti përgjegjës për mbikëqyrjen e ndërhyrjeve të njësisë, duke siguruar që aktivitetet të kryhen në kohë dhe në buxhet dhe në…