[Zvicra] Zvicra duhet të përmirësojë identifikimin dhe mbrojtjen e viktimave të trafikimit

21 Tet 2019
Source: 
New Europe

 

Grupi i Ekspertëve i Këshillit të Evropës për Trafikimin e Qenieve Njerëzore (GRETA) ka pranuar përparimin e Zvicrës në identifikimin dhe mbrojtjen e viktimave të trafikimit njerëzor, por në të njëjtën kohë bëri thirrje për masa të mëtejshme për të trajtuar çështjen e trafikimit të qenieve njerëzore. Programet e iniciuara nga qeveria zvicerane përfshijnë trajnime për zyrtarët dhe fushatat e ndërgjegjësimit, si pjesë e një Plani Kombëtar të Veprimit për të Luftuar Trafikimin e Qenieve Njerëzore. Për më tepër, autoritetet zvicerane po ndërtojnë strehimore të specializuara shtesë për viktimat e trafikimit, ndërsa më shumë persona po marrin kompensim shtetëror kur merren me trafik njerëzor.

Disa nga rekomandimet e GRETA për qeverinë zvicerane i referohen zbatimit të një procedure të formalizuar në mbarë vendin për identifikimin e viktimave dhe zhvillimin e lehtësive të mbikëqyrura të akomodimit për të parandaluar trafikimin e fëmijëve.

Për më tepër, GRETA rekomandon që profesionistët dhe autoritetet që punojnë për mbrojtjen e fëmijëve të aftësohen shtesë për identifikimin e viktimave të fëmijëve dhe njohjen e aktiviteteve kriminale të detyruara (përfshirë lypjen). Inspektorët e punës gjithashtu duhet të aftësohen për të identifikuar në mënyrë aktive viktimat e trafikimit që janë të përfshirë në aktivitete të detyruara të punës.

Ky projekt është financuar nga: