Konsulent për menaxhimin e njohurive (Knowledge management consultant)

Afati pёr aplikim: 
29 Nën 2017
Organizata: 
Terre des hommes
Lloji i punёs: 
Consultant

Data e fillimit: Sa më shpejt të jetë e mundur

Kohëzgjatja: 25 ditë përgjatë 7 muajve

Vendndodhja: Nga shtëpia

Kushtet e përgjithshme: Kontratë konsulence lokale - Pa përfitime

Historik i shkurter

Tdh ka koordinuar Qendrën për Mbrojtjen e Fëmijëve www.childhub.org për 3 vjet, duke mobilizuar një komunitet aktiv praktikuesish për të përmirësuar njohuritë dhe praktikat në Evropë.

Bazuar në këtë model dhe në rezultatet premtuese, Tdh do të zhvillojë një bashkësi të brendshme të praktikave për stafin e saj të mbrojtjes së fëmijëve, në një model të ngjashëm me Childhub, në mënyrë që të lehtësojë të mësuarit e përbashkët dhe shkëmbimin e njohurive, kapaciteteve dhe ekspertizës brenda Tdh.

Objektivat

Për të na shoqëruar në këtë proces, ne jemi duke kërkuar për një konsulent për të udhëhequr menaxhimin e njohurive dhe ndarjen e komunitetit të praktikave të brendshme.

Përgjegjësitë specifike përfshijnë:

Mbledh dhe ngarkon burime te mbrojtjes së fëmijëve në konsultim dhe bashkëpunim me stafin e mbrojtjes së fëmijëve Tdh në 3 gjuhë (anglisht, frëngjisht, spanjisht) - 0.5 ditë në javë
Përgatit buletinin për mbrojtjen e fëmijëve (çdo dy muaj) në koordinim me stafin e mbrojtjes së fëmijëve Tdh - 1.5 ditë çdo dy muaj
Organizimi i webinareve tremujore për çështjet e mbrojtjes së fëmijëve - 1 ditë për çdo webinar në çdo tremujor

Aftësitë dhe kualifikimet kryesore qe janë të nevojshme:

Dipllomë të avancuar në komunikim, shkenca shoqërore ose fushë të ngjashme

Përvoje në mbrojtjen e fëmijëve

Eksperience e demonstruar në menaxhimin e njohurive

Aftësi për të sintetizuar informacione komplekse dhe teknike

Përvojë në hulumtim dhe vlerësim

Kordinim të fortë dhe aftësi metodologjike

Njohja dhe përvoja me Tdh është një plus

E shkruar dhe folur mirë te anglishtes (frëngjisht dhe spanjisht janë vlera të shtuara)

Politika e mbrojtjes së fëmijëve:

Të angazhohet të respektojë Politikat e Menaxhimit të Rrezikut të Tdh-së duke përfshirë: Politikat e Mbrojtjes së Fëmijëve, Politikat e Sigurisë dhe Politikat Anti-Mashtrim / Korrupsion,

Per te aplikuar:

Kandidatëve të kualifikuar u kërkohet të dorëzojnë CV-në e tyre dhe letër motivimi në scn.tdh@gmail.com. Terre des hommes nuk vendos datat e mbylljes për këtë konsulencë; rekrutimi është në vazhdim e sipër deri sa pozita te jete mbushur.

Për shkak të numrit potencialisht të lartë të aplikimeve, Tdh nuk është në gjendje t'i përgjigjet të gjithëve individualisht. Ju lutem vini re se vetëm kandidatët e përzgjedhur në short list do të kontaktohen.

Ky projekt është financuar nga: