Prezenca e OSBE në Shqipëri - Konsulent Kombëtar

This content was suggested by: 
Afati pёr aplikim: 
22 Tet 2017
Country(s) that the job is based in: 
Shqipëria
Organizata: 
OSBE - Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë
Lloji i punёs: 
Researcher

 

Prezenca e OSBE-së kërkon shërbimin e një konsulenti kombëtar për të hartuar Planin e Veprimit 2018-2020 "Për Identifikimin dhe Mbrojtjen e Fëmijëve që i nënshtrohen shfrytëzimit të punës, duke përfshirë fëmijët në situatë rruge". Personi në detyrë do të punojë në bashkëpunim të ngushtë me Agjencinë Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve dhe Prezencën e OSBE-së.

Për informacione të hollësishme dhe akses ne linkun e aplikimit online ju lutemi referojuni faqes se OSBE

Ky projekt është financuar nga: