Realizimi i një e-quizi të bazuar në internet

This content was suggested by: 
Afati pёr aplikim: 
04 Sht 2019
Organizata: 
Tdh Albania
Lloji i punёs: 
Freelance/other

 

Terre des hommes në Shqipëri, po kërkon të kontraktojë një grup ekspertësh për hartimin dhe zhvillimin e një e-kuizi / lojë, bazuar në materialin miqësor për fëmijë të Ligjit 18/2017, përgatitur nga anëtarët e koalicionit, në konsultim me fëmijët.

Aplikantët e interesuar inkurajohen të aplikojnë si ekip ose individualisht duke demonstruar përvojë të provuar sipas kushteve të bashkangjitura ne materialin më poshtë. Ky dokument ofron shpjegime të mëtejshme lidhur me aplikimin.

Aplikimi:
Aplikanti / ekipi i ekspertëve të interesuar duhet të paraqesin një:

  • CV
  • Letra interesit
  • Skicë dhe metodologji e propozuar e shërbimit dhe produktit përfundimtar të parashikuar.
  • Oferta financiare (përfshirë taksat)

Në adresën e emailit: alb.application@tdh.ch deri më 4 shtator 2019 duke përmendur në subjekt: Aplikim për zhvillimin e e-quizit online

 

Aplikantët gjithashtu mund të paraqesin kërkesën e tyre dorazi në adresën e mëposhtme:

Fondacioni Terre des hommes, Rruga "Skënderbej", Nd. 6, H. 2, Ap. 17, Tiranë, Shqipëri

 

Ky projekt është financuar nga: