Thirrje për shprehje interesi për konsulentët lokalë dhe ndërkombëtarë afatshkurtër

Afati pёr aplikim: 
31 Tet 2016
Country(s) that the job is based in: 
Shqipëria
Organizata: 
Council of Europe
Lloji i punёs: 
trainee

Këshilli Europës bën thirrje për sigurimin e konsulentëve lokalë dhe ndërkombëtarë afatshkurtër në fushën e promovimit të anti-diskriminimit dhe mbrojtjes së të drejtave të grupeve vulnerabël në Shqipëri. Thirrja për shprehje interesi dhe forma e aplikimit mund të gjëndet në link-un e mëposhtëm. Thirrja është për të krijuar një liste konsulentësh të interesuar me background arsimin dhe përvojë pune në fushën e shtetësisë dhe të drejtat e njeriut demokratik për të mbështetur zbatimin e projektit të BE-së / KiE për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë
"Lufta kundër bullizmit dhe ekstremizmi në sistemin e arsimit në Shqipëri ". Konsulentët e përzgjedhur do të konsultohen në një fazë të mëvonshme, sipas nevojës. Shërbimet do të ofrohen në Tiranë, si dhe do të ketë misione afatshkurtra brenda Shqipërisë.

Afati i fundit për aplikim: 31 tetor 2016

Për më shumë informacion klik mëposhtë:

http://www.coe.int/en/web/tirana/vacancies/-/asset_publisher/tpoyeNr0Cl9...

Topic(s): 
Etiketat: 

Ky projekt është financuar nga: