Zyrtari i Administratës dhe Prokurimit

This content was suggested by: 
Afati pёr aplikim: 
16 Maj 2019
Organizata: 
Terre des hommes Kosovo
Lloji i punёs: 
Finance/Administration

Afati pёr aplikim: 16 Maj 2019

Organizata: Terre des hommes

Lloji i punёs: Non-governmental Organisation (NGO)

Kushtet e përgjithshme: Kontratë punesimi

Data e fillimit të pozitës: Qershor, 2019

Kohëzgjatja e kontratës: 01.06.2019-31.12.2019

 

HISTORIKU:

Tdh është organizatë jofitimprurëse që vepron për më shumë se 15 vite në fushën e të drejtave të fëmijëve dhe mbrojtjes së fëmijëve, duke udhëhequr krijimin dhe forcimin e një sistemi kombëtar për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë. Fusha e ekspertizës së Tdh shtrihet përmes ndërhyrjeve të drejtpërdrejta psiko-sociale me fëmijët e cenueshëm,f amiljarët e tyre dhe anëtarët e komunitetit, për të fuqizuar institucionet lokale, regjionale dhe qeveritare, dhe akterët kyç përmes ndërtimit të kapaciteteve dhe trajnimit në vendin e punës në mënyrë për të zhvilluar dhe zbatuar strukturat, politikat, standardet dhe procedurat e ndjeshme ndaj fëmijëve. Tdh ka 3 programe kryesore të ndërhyrjeve: 1) Mbrojtja e fëmijëve 2) Migracioni dhe Anti-Trafikimi dhe 3) Drejtësia për të mitur.

QЁLLIMI I POZITЁS:

Nën mbikëqyrjen e eprorit të drejtpërdrejtë të tij/saj, Zyrtari i Administratës dhe Prokurimit (APO) menaxhon dhe vepron si një mbështetje administrative për delegacionin, duke ndjekur dhe kryer përgjegjësitë specifike. APO ofron çdo administrim të nevojshëm, prokurim dhe mbështetje logjistik për çdo projekt ose program brenda delegacionit.

DETYRAT DHE PЁRGJEGJЁSITЁ:

Përshëndese vizitorët dhe telefonuesit, merreni me pyetjet e tyre dhe i drejtoni ato tek personat e duhur sipas nevojave të tyre.

 Të kryejë çdo aktivitet administrativ lidhur me misionin;

 Të sigurohet përmbushja e të gjitha formaliteteve të nevojshme të kërkuara nga qeveria ose ndonjë zyrtar tjetër agjencia;

 Hartoni, shkruani dhe shpërndareni shënimet e takimeve, korrespondencën rutinë dhe raportet;

 Merr pjesë në hartimin e dokumenteve kontraktuale të misionit (në bashkëpunim me pushtetin vendor) autoritetet, partnerët OSI dhe OJQ-të vendore, furnizuesit, marrëveshjet e qirasë, etj) brenda zonave të tyre të ekspertizë;

 Të sigurojnë që kontratat për shërbime etj., Respektojnë legjislacionin kombëtar;

 Garantoni sigurinë dhe menaxhimin e çdo malli dhe inventari në Tdh, dhe organizoni caktimin dhe sigurimin e pajisjeve;

 Garantojnë menaxhimin logjistik të programeve brenda zonave të tyre të ndërhyrjes si burime materiale, dhe kontrollin që provizionimi kryhet sipas grupit planifikimi;

 Ndihmon stafin e projektit Tdh në organizimin e aktiviteteve në terren, siguron që të gjitha të nevojshme materialet / pajisjet janë siguruar në kohën e duhur;

 Merret me procedurat e prokurimit të bazuara në zyrat dhe nevojat e projektit në lidhje me Tdh praktika në këtë drejtim; Ndiqni prenotimin e hoteleve, dhomave të stërvitjes etj. Sipas nevojës;

 Identifikimi i nevojave, zgjedhja e furnizuesve, vendosja dhe garantimi i ndjekjes së buxhetit në domenin e tyre, monitorojnë përforcimet e nevojshme për pajisjet dhe këshillojnë / organizojnë blerjet sipas rregullave të vendosura në manualin e procedurave;

 Sigurimi i menaxhimit logjistik të emigrantëve dhe vizitorëve (pritja, akomodimi, udhëtimet, etj);  Sigurimi i aspekteve logjistike të udhëtimeve brenda kuadrit të projektit (planifikimi, automjetet, rrugët, etj.), si dhe mirëmbajtjen parandaluese dhe kuruese të flotës së automjeteve;

 Shihni pagesën e faturave mujore për furnizuesit dhe ofruesit e shërbimeve brenda afatit të caktuar afatet;

 Të sigurohet përmbushja dhe respektimi i planit të nënshkruesve për blerjet dhe pagesat autorizimeve;

 Përgjegjës për misionin Tdh në Kosovë Kuti CASH (regjistrohuni në baza ditore Lëvizjet në para dhe inventarit të parave dhe të sigurta në çdo ditë të fundit të muajit dhe përgatitjen e librit të parave të gatshme mujore dhe deklarata paraprake në përputhje me rregulloret financiare të organizatës; 

 Kontrollon faturat e pranuara nga stafi para pagesës;

KUALIFIKIMET DHE SHKATHTЁSITЁ E NEVOJSHME:

Diplomë universitare në fushën përkatëse, si Administrimi i Biznesit ose Menaxhimi, Financat, etj

 Të paktën 5 vjet eksperiencë profesionale të dëshmuar në INGO.

 Aftësi të fuqishme organizative, planifikimi, prioritizimi dhe administrative; aftësia për të vetë-drejtuar në një mjedis me ritme të shpejta, me shumë detyra;

 Vendosja dhe kuptimi i dokumenteve ligjore, administrative dhe financiare lidhur me logjistikën;

 Njohuri të lartë të procedurave të prokurimit;

 Tregon negociatat dhe aftësitë mbështetëse;  Komunikon në mënyrë të qartë, koncize dhe të përgjegjshme;

 Proaktive, të aftë të mendojnë në mënyrë kritike dhe të pavarur;

 Gjuhë e shkëlqyeshme e shkruar dhe e folur;

 Aftësi të forta softuerike në Microsoft Office

Si të aplikoni:

Të gjithë aplikantët e kualifikuar inkurajohen të aplikojnë për këtë pozitë dhe të dorëzojnë dokumentet në vijim tek application@tdhkosovo.org:

Curriculum Vitae/Biografinë

Letër Motivimi

Kopje te Dokumentit te Identifikimit

Aplikimi për këtë konkurs do të jetë i hapur nga 02 maj 2019 deri më 16 maj 2019 në orën 17:00. Ju lutem përfshijnë "Zyrtar i Administratës dhe Prokurimit" në këtë subjekt. Ju lutem vini re se aplikacionet të marra pas afatit të fundit nuk do të merren parasysh. *

Para se të bëhet ndonjë punësim, aplikanti do të dorëzojë:

 Tre referenca të plotësuara në formatin TDH që do të dërgohen direkt nga TDH;

 Certifikata e kontrollit të sfondit penal nga Policia e Kosovës;

 Certifikata e kontrollit të sfondit nga Gjykata;

 Certifikata e raportit mjekësor;

* Për shkak të numrit të madh të aplikacioneve, Tdh nuk është në gjendje t'i përgjigjet të gjithëve individualisht. Ju lutem vini re se do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur

Ky projekt është financuar nga: