Childhub e-courses

Explore our available e-courses on the ChildHub Academy

7 items available. Click here to search.
Caring for Families on the Move
A resource for professionals and students
Praktika pjesëmarrëse për fëmijët dhe të rinjtë e afektuar nga Dhuna Seksuale
Ky e-kurs në fjalë është zhvilluar në kuadër të projektit “Aftësitë e jetës, udhëheqja, potencial i pakufishëm: Mbështetja e fëmijëve dhe të rinjve që janë prekur nga dhuna seksuale në Evropë, duke fuqizuar dhe lehtësuar praktikat pjesëmarrëse “ b
Puna në ekipet ndër-sektoriale për trajtimin e Çështjeve të Abuzimit të Fëmijëve - një orientim bazë në aspektin teorik dhe praktik
Kursi u zhvillua nga Terre des hommes në Shqipëri, me mbështetjen financiare të USAID-it. Ai synon profesionistë të ndryshëm dhe trajton bazat e qasjes multi-disiplinore në mbrojtjen e fëmijëve.
Alternative Ways to Address Youth
The following e-learning module is intended to help child protection professionals channel juvenile offenders away from judicial proceedings.
Mbështetja e pjesëmarrjes së fëmijëve
E-kursi i ChildHub mbi mbështetjen e pjesëmarrjes së fëmijeve u zhvillua nga CELCIS (Centre of Excellence for Looked After Children in Scotland).
Trafficking along migration routes
The following e-learning module is intended to help frontline professionals identify and refer presumed victims of human trafficking.

Ky projekt është financuar nga: