[Ndërkombëtare] Dita Botërore Kundër Trafikimit të Personave: Si videot po ndihmojnë fëmijët viktima të mundshme| Destinacioni i panjohur

30 Kor 2017
Source: 
Destination Unknown

Historia e Cristiano nuk është unike. Për t'i dhënë fëmijëve si ai çdo shans për të rikthyer jetën e tyre, ECPAT Belgjike ka lancuar projektin REACT – Reinforcing Assistance for Child Victims of Trafficking (Përforcimi i Ndihmës për Fëmijët Viktima të Trafikimit).

Projekti REACT ka për qëllim të garantojë fëmijët që mund të kenë qenë viktima të trafikimit qasje efektive në drejtësi dhe të drejtën për t'u mbrojtur në procedurat ligjore.

Ndër të tjera, projekti përbëhet nga një video informuese dhe miqësore me fëmijët dhe leaflet. Këto materiale janë zhvilluar në bashkëpunim të ngushtë me fëmijët dhe janë vetëm një përzgjedhje e materialeve për t'i bërë fëmijët në lëvizje të dinë për të drejtat e tyre.

Video dhe fletëpalosja përmbajnë informacione që fëmijët që kishin bërë udhëtimin më parë thanë se do të kishin gjetur dobi kur hynë në një vend për herë të parë. Kjo përfshinte atë c'ka perbejne te drejtat e tyre, cilat shërbime publike u lejohet të përdorin dhe kontakte të dobishme - së bashku me shumë informacione të tjera.

Fëmijët që mund të jenë trafikuar kundër vullnetit të tyre gjithashtu duhet të dinë për procedurat ligjore në të cilat mund të përfshihen, gjë që video shpjegon. Gjithashtu tregon se si ata kanë të drejtën e një kujdestari, rëndësinë e dokumenteve të tyre personale dhe se si mund të shqyrtohen në mënyrë mjekësore për të vlerësuar moshën e tyre. Fëmijëve gjithashtu u është thënë se si nuk do të duhet të paguajnë për aksesin ndaj një avokati apo shërbime të tjera publike dhe për sa kohë do të marrë procesi.

Roli i policisë, gjyqtarëve, punonjësve socialë, mjekëve dhe avokatëve u shpjegohet fëmijëve në video - njerëz që mund të duken të çuditshëm për fëmijët që vijnë në një vend të çuditshëm pas një përvojë të hidhur shpesh të tmerrshme. Më e rëndësishmja, shpjegohet edhe fakti që të gjithë fëmijët kanë të drejtë të ndihmohen pavarësisht nga kombësia e tyre.

ONë Ditën Botërore Kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore, është e domosdoshme të njohësh rolin e projekteve të tilla si REACT-i për të ndihmuar fëmijët të rimarrin veten nga përvoja e trafikimit dhe për të sjellë trafikantët në drejtësi. Projektet e tilla ndihmojnë që t'i kthejnë jetët në rrugën e duhur dhe të ndalojnë në gjurmët e tyre ata që kërkojnë të shfrytëzojnë disa nga njerëzit më të prekshëm në botë.

Video e REACT ne gjuhe te ndryshme mund te gjendet ketu.

Series this is part of: 

Ky projekt është financuar nga: