Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

288 items available. Click here to search.
2020 - UNICEF Serbia
Analiza e situatës është një raport narrativ analitik mbi të drejtat dhe mirëqenien e fëmijëve në Serbi. Analiza e bazuar në të drejta shikon progresin, sfidat dhe mundësitë për realizimin e të drejtave dhe mirëqenies së fëmijëve, si dhe modelet e...
2020 -
Raporti ofron një përmbledhje të situatës së të drejtave të njeriut në Kosovë për vitin 2019, përfshirë problemet dhe sfidat kryesore për realizimin e të drejtave të njeriut si dhe shkeljet e të drejtave të njeriut. Raporti vlerëson të drejtat...
2020 - Centre for Research on Children and Families
Universiteti East Anglia (UEA) ka publikuar këtë studim për adresimin dhe drejtimin e vëmendjes tek të rinjtë të cilët përgjatë pandemisë së korona virusit u është dashur të përkujdesen për familjarë të tyre në nevojë. Në vijim do tu drejtohemi si...
2020 - WHO at al
  Ky raport u botua bashkërisht nga OBSH, UNICEF, UNESCO, Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm të KB për Dhunën ndaj Fëmijëve dhe Partneriteti Global për t'i dhënë fund dhunës ndaj fëmijëve. Ai sjell të dhëna nga mbi 1000 vendimmarrës...
2020 - Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë - KOMF
Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF ka publikuar Raportin e Monitorimit “Komuna Ime, e Drejta Ime Sociale” mbi procesin e decentralizimit të shërbimeve sociale në Kosovë. Ky raport elaboron faktorët të cilët kanë penguar...
2020 - Tdh Shqiperi
  Në ditët e stome, në Shqipëri, paraqitet imediate nevoja për krijimin e një modeli të riintegrimit për fëmijët në konflikt me ligjin. Eksperti ndërkombëtar, Tim Chapman dhe Tdh Shqipëri, në bashkëpunim me të gjithë aktorët kryesorë qeveritarë dhe...
2020 - U.S Department of State
KOSOVA: Niveli 2 Qeveria e Kosovës nuk i përmbush plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit, por është duke bërë përpjekje të mëdha për ta bërë këtë. Qeveria demonstroi përpjekje të shtuara në krahasim me periudhën paraprake të...
2020 - CoDe Albania
  Ky është një liberth që përmban praktikat positive, mësimet e nxjerra dhe rekomandimet për punën me fëmijet me aftësi ndryshe/ kufizuar është hartuar në përmbyllje të projektit "Mbrojtja e fëmijes me aftësi të kufizuar - Qasje Sistematike"  nga...
2020 - Qendra Fokus
  Qendra FOKUS sjell botimin e saj të fundit "Fëmijët në qendër të shërbimeve" - Udhëzues për trajtimin psikologjik, mjekësor dhe social të fëmijëve. Ky Udhëzues është përgatitur në bashkëpunim me Agjencinë Shtetërore për Mbrojtjen e Fëmijëve. Ky...
2020 - Terre des hommes Shqipëri
  Organizata Terre des hommes në Shqipëri, gjatë periudhës Mars-Prill 2020 ndërmori vlerësimin e situatës mbi ndikimin e pandemisë dhe karantinimit tek familjet në nevojë në Shqipëri. Ky vlerësim hedh dritë mbi realitetet e reja të krijuara për...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: