Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

14 items available. Click here to search.
2019 - Ruani Fëmijët Kosovë, Save the Children International, Save the Children Zyra Rajonale e Lindjes së Mesme dhe Evropës Lindore
  Në Dhjetor 2018, Save the Children (SC) porositi organizatën e njohurive Iniciativat Ndërkombëtare të Zhvillimit të Fëmijëve (ICDI) të bëjnë një vlerësim mbi praktikat më të mira të ndërhyrjeve për forcimin e familjes në vendet me të ardhura të...
2019 - Qendra Humanitare për Integrim dhe Tolerancë
  Ky raport nënvizon tendencat dhe zhvillimet e fundit në situatën e refugjatëve dhe migrantëve në Republikën e Serbisë, bazuar në të dhënat dhe një seri dëshmish të mbledhura nga Qendra Humanitare për Integrim dhe Tolerancë (HCIT) dhe Qendra e...
2019 - Springer Nature
Ky artikull eksploron se çfarë mund të mësojmë rreth identifikimit dhe ndihmës ndaj personave të trafikuar nga praktikuesit në Serbia, që janë në vijën e parë të ashtuquajturës kriza Brefugee të Evropës. Pyetjet lindin nëse dhe në çfarë masa korniza...
2018 - ChildHub
  Projekti Qëndra Burimore Rajonale përmbylli tre vjecarin e parë të implementimin në fund të vitit 2017. InFocus Enterprises ishte një kompani me bazë në Britaninë e Madhe që ndërmori vlerësimin e projektit. Nje kopje të plotë të raportit në...
2017 - LEAP
  "Komunitetet e praktikës janë grupe njerëzish që ndajnë një shqetësim ose një pasion për diçka që bëjnë dhe mësojnë se si ta bëjnë atë më mirë kur ndërveprojnë rregullisht." (Wenger, 2007). Komunitetet e praktikës përbëhen nga njerëz të të njëjtit...
2017 - Terre des hommes
Sipas raportit të fundit të monitorimit në fund të Shkurtit 2017, Organizata Ndërkombëtare e Migracionit (IOM) raportoi 75,514 njerëz të ngecur në Europën Qendrore dhe Jug-Lindore, shifër që tregon rritje krahasuar me muajin e shkuar (74,909). Numri...
2016 - Save The Children Italy
Ky publikim u krijua në kuadër të Rrjetit Rajonal të Fëmijëve të përfshirë në rrugë dhe Fëmijët në rrezik (RNSIC), i mbështetur nga Save the Children Itali. Autorët e studimit janë Prof. Dr. Veronika Duci dhe Assoc.Prof. Izela Tahsini. Hulumtimi në...
2016 - Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë të Kosovës (MASHT) & Instituti Pedagogjik i Kosovës ( IPK)
Dokumenti Standardet për Shkollat Mike për Fëmijë përmban standardet dhe treguesit arsimorë të matshëm për gjashtë dimensione të rëndësishme për punën e shkollës, që synojnë përmirësimin dhe avancimin e cilësisë së punës së shkollës në komponentën e...
2016 - Plaforma për Mbrojtjen e Fëmijëve në Evropën Juglindore
Këto raporte paraqiten si raste studimore të cilat u prezantuan në Forumin e Politikave te organizuar nga Plaforma për Mbrojtjen e Fëmijëve në Evropën Juglindore mbi "Decentralizimin e Shërbimeve Sociale: Metodat, Pasojat, Mesimet e Nxjerra", që u...
2016 - Child Protection Hub
,
Bashkëpunimi midis agjencive dhe ai ndër-disiplinor, që punojnë si në kontakt me sektorët dhe ekipet ashtu edhe brenda tyre, është i rëndësishëm për të garantuar se fëmijët marrin mbrojtjen e duhur. Hulumtimet tregojnë se fëmijët mbrohen në mënyrë...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: