Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

1 items available. Click here to search.
1995 -
Neni 60 i Ligjit Nr. 7952, datë 21.6.1995 mbi sistemin e edukimit para universitar

Ky projekt është financuar nga: