Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

3 items available. Click here to search.
2012 - Terre des hommes Delegation in Albania
Përmbledhje e temave të trajnimit mbi “Mbrojtja e fëmijëve në shkolla”
Përmbledhje e temave të trajnimeve të kryera me psikologët e shkollave 9-vjeçare dhe të mesme, në kuadër të zbatimit të projektit “Forcimi i rolit të shkollës në ndihmën dhe mbrojtjen e fëmijëve brenda mjediseve të saj” (2009-2012) nga Fondacioni...
2012 - Balkan Sunflowers
Ky raport i paraqet gjetjet e Studimit, i cili është zhvilluar gjatë korrikut dhe gushtit 2011. Anketa është kryer përmes intervistave ballë për ballë, në përgjithësi me kreun e familjes, në 2,346 familje ashkali, egjiptian dhe romë, në Kosovë. Në...
2012 - Terre des hommes
  Ky manual përfshin 15 lojëra tradicionale të përdorura nga profesionistë në Shqipëri, Moldavi dhe Rumani qe përfshijnë elemente specifike psikosociale që synojnë fëmijët e moshave 4-14 vjeç. Përveç lojërave, manuali përfshin gjithashtu një...

Ky projekt është financuar nga: