Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

114 items available. Click here to search.
2020 - UNICEF Serbia
Analiza e situatës është një raport narrativ analitik mbi të drejtat dhe mirëqenien e fëmijëve në Serbi. Analiza e bazuar në të drejta shikon progresin, sfidat dhe mundësitë për realizimin e të drejtave dhe mirëqenies së fëmijëve, si dhe modelet e...
2020 - Terre des hommes Shqipëri
  Organizata Terre des hommes në Shqipëri, gjatë periudhës Mars-Prill 2020 ndërmori vlerësimin e situatës mbi ndikimin e pandemisë dhe karantinimit tek familjet në nevojë në Shqipëri. Ky vlerësim hedh dritë mbi realitetet e reja të krijuara për...
2020 - Promundo and Sonke Gender Justice
Ekspozimi ndaj dhunës në fëmijëri mund të ketë pasoja të rënda fizike, emocionale dhe shëndetësore mendore dhe është i lidhur ngushtë me mundësinë e kryerjes ose të përjetimit të dhunës nga partneri intim në moshën e rritur. Ky proces përmes të...
2020 - Association for Stimulating Know-how (ASK)
  Ky raport tregon normat  sociale ekzistuese dhe më të përhapura në Indi në kontekstin e trafikimit të qenieve njerëzore dhe analizon në mënyrë kritike ndikimin dhe praktikën e tyre; sanksionet sociale në zhvillim dhe identifikon pengesat për...
2020 - UNICEF Kosovo
Kjo analizë e situatës është produkt i një rishikimi të detajuar të burimeve dhe të dhënave, i ndjekur nga një seri intervistash të kryera gjatë punës në terren dhe konsultimeve me zyrtarë kombëtarë dhe vendorë dhe individë, OJQ dhe staf të KB. E...
2020 - Elsevier
Sipas këtij raporti nga Organizata Botërore e Shëndetit (OBSH) fëmijët po përballen me një "të ardhme të pasigurt" falë ndryshimit të klimës dhe shqetësimeve rreth shëndetit. Ky raport pretendon se shumë pak vende kanë bërë ndonjë përparim drejt '...
2020 - EU Kids Online
  Ky raport harton rreziqet dhe mundësitë për fëmijët në Evropë, të tilla si qasja në internet, praktikat në internet, aftësitë, rreziqet në internet dhe mundësitë për fëmijët e moshës 9-16 vjeç në Evropë. Ekipet e rrjetit EU Kids Online...
2020 - Departamenti i Edukimit Britanik
  Kërkime që vlerësojnë shpërndarjen e pilotëve, të cilët testuan mbështetjen e kolegëve për shëndetin mendor dhe mirëqenien në shkolla, kolegje dhe fëmijë dhe organizatat e komunitetit të të rinjve, midis tetorit 2017 dhe korrikut 2019 në MB....
2020 - The Children's society
  Një në tetë fëmijë nga mosha 5 - 19 vjeç në Angli kanë një problem të shëndetit mendor, dhe kjo është një proporcion që është rritur pak vitet e fundit. Ndërsa Qeveria ka filluar një program reformimi për të përmirësuar shërbimet, bëhet gjithnjë e...
2020 - Save the Children Albania, UNICEF, The Coordination Center for Countering Violent Extremism Albania
    Raporti për "Situatën e Arsimit Parauniversitar për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm" paraqet një përmbledhje të pikëpamjeve të stafit arsimor për ekzistencën e mekanizmave që garantojnë sigurinë e fëmijëve në shkollë, format e tyre dhe...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: